Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken elektronisch publiceren. Sinds 1 januari 2016 geldt dit ook voor kerkelijke instellingen. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus vóór 1 juli 2017 de jaarstukken over 2016 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale faciliteiten vervallen voor de ANBI én ook voor haar begunstigers.

Wanneer een ANBI haar ANBI-status verliest, zijn de giften aan die ANBI niet meer aftrekbaar. Door de terugwerkende kracht kan de Belastingdienst bovendien schenk- en erfbelasting navorderen.