Bent u DGA (Directeur/Grootaandeelhouder) en heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw Pensioen in Eigen Beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV), dan heeft u nu te maken met een negatieve marktrente.

Wat betekent een negatieve marktrente voor de jaarlijkse oprenting van een oudedagsverplichting? Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst beantwoordt deze vraag in een nieuw V&A-document. Hieruit blijkt dat oprenting ook moet plaatsvinden als de marktrente negatief is. De negatieve oprenting leidt tot een afname van de oudedagsverplichting.

Oprenting
Heeft een dga een oudedagsverplichting (ODV) bij zijn bv, dan moet deze verplichting jaarlijks worden verhoogd met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente. In de onlangs gepubliceerde eindejaarsregeling is opgenomen dat de marktrente voor het oprenten van een ODV per 1 januari 2020 is vastgesteld op -0,107% (artikel 12.3a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011). Er is dus sprake van een negatieve marktrente.

Negatieve marktrente
Bij een negatieve marktrente moet, zo blijkt uit het V&A-document, de ODV verplicht worden opgerent met het negatieve marktrentepercentage. Het is fiscaal namelijk niet toegestaan om de oprenting bij een negatieve marktrente geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Gebeurt dit toch, dan wordt de ODV fiscaal onzuiver.

De verplichte toepassing van de negatieve marktrente leidt tot een afname van de ODV. Zijn de termijnen van de ODV al ingegaan, dan zal de negatieve oprenting van de ODV een verlaging van de toekomstige ODV-termijnen tot gevolg hebben.