Het zgn. urencriterium is van groot belang voor de meeste zelfstandige ondernemers (eenmanszaken, VOF of maatschap) . Als u voldoet aan dit criterium heeft u namelijk recht op een aantal ondernemersfaciliteiten, waaronder de ondernemersaftrek van € 7.280.

U voldoet aan dit urencriterium als u ten minste 1225 uren aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen besteed. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden, maar daar gaan we nu niet op in.

Over de toepassing van het urencriterium zijn vele rechtzaken gevoerd. In de wet is namelijk niet vastgelegd hoe de ondernemer aannemelijk moet maken dat hij tenminste deze 1.225 uur aan zijn onderneming heeft besteed. Een goede urenregistratie is daarbij in ieder geval altijd behulpzaam.

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de uren dienstbaar moeten zijn aan de onderneming. Dat bleek o.a. uit een rechte uitspraak van het Hof den Haag. Een belastingplichtige X telde hier de uren die hij besteed had aan een een opleiding tot belastingadviseur mee, omdat hij de opleiding had gevolgd met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Hierdoor kwam hij boven de 1.225 uur uit. De Inspecteur was het hier niet mee eens en hij kreeg in hoger beroep gelijk.

Als tijd die in beslag wordt genomen door het drijven van een onderneming geldt alle tijd die wordt besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad behoort tot zodanige werkzaamheden het door een ondernemer volgen van cursussen of opleidingen die zijn gericht op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen.

De rechtbank had in eerste aanleg al geoordeeld dat niet aannemelijk is dat X zijn onderneming niet kan blijven uitoefenen indien hij die hoger gekwalificeerde diensten niet kan aanbieden en dat is nu dus door het hof bekrachtigd.

Geen goede start dus voor deze belastingadviseur in spé…..