Net voor de kerst zou de Eerste Kamer stemmen over het Belastingpakket 2017. De stemming over het wetsontwerp Uitfaseren pensioen in eigen beheer is op verzoek van Staatssecretaris Wiebes echter opgeschort. Hierdoor moet met afkoop en omzetting in een oudedagsverplichting (spaarvariant) worden gewacht tot de wet is aangenomen.

Wiebes schrijft dat hij uit de praktijk signalen heeft gekregen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Kamer acht hij het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden volgens de staatssecretaris.

Hij bereidt een novelle voor waarin eventueel flankerende maatregelen worden opgenomen en waarin een wijziging van de datum van inwerkingtreding wordt voorgesteld. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Meer informatie: Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer