De nieuwe subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) is gepubliceerd. Deze subsidieregeling stimuleert het leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Niet alleen individuele bedrijven maar ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie. In dat geval kan maximaal € 500.000 aan subsidie worden ontvangen. Naast eigen loonkosten mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur worden meegenomen.

In het mkb is het minder gebruikelijk dan in het grootbedrijf dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Mkb-werkgevers beschikken simpelweg vaak over minder tijd, geld of kennis om dit te faciliteren. Met het subsidiegeld kunnen mkb-ondernemers en grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector een leerrijke werkomgeving in hun bedrijf versterken. Ook kunnen zij hiermee hun werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat laten volgen. Daarnaast kan de subsidie ook worden aangewend voor werknemers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Bekostiging activiteiten

Met de subsidie kunnen concreet de volgende activiteiten worden bekostigd:

  • doorlichting van de onderneming, wat resulteert in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming inzichtelijk maken;
  • verkrijging van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming (en bij een samenwerkingsverband voor werkenden in andere mkb-ondernemingen);
  • ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode, die werknemers stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • tijdelijk aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De maximale subsidie voor mkb-ondernemingen is € 24.999, voor samenwerkingsverbanden € 500.000. Bij samenwerkingsverbanden kan geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak maken op € 200.000 of meer. Voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000 en voor landbouwbedrijven in alle gevallen maximaal € 20.000. De eerste aanvraagperiode in 2020 loopt van 2 maart tot en met 31 maart a.s..