Betaalt u belasting in box 3? De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in strijd is met Europees recht. Volgens de Hoge Raad moet aangesloten worden bij de werkelijke rendementen in plaats van de forfaitaire rendementen. Inmiddels is meer bekend over het rechtsherstel dat geboden wordt.

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het forfaitaire stelstel van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel waarvoor geen toereikende rechtvaardiging is aan te wijzen. De Hoge Raad bood rechtsherstel door aan te sluiten bij de gerealiseerde rendementen. Naar aanleiding van dit arrest is op 4 februari 2022 een collectieve uitspraak op bezwaar gedaan voor de massaal bezwaarprocedures voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze uitspraak worden de bezwaren toegewezen. De nadere uitwerking is inmiddels ook bekend.

Maakte u bezwaar tegen de box 3-heffing of zijn aanslagen voor de jaren vanaf 2017 nog niet definitief aan u opgelegd op 24 december 2021 of stond daar nog bezwaar of beroep tegen open? Dan worden uw aanslagen straks aangepast in lijn met de beslissing van de Hoge Raad via de zogenaamde forfaitaire spaarvariant.

In deze spaarvariant wordt de belasting berekend op basis van de werkelijke verdeling tussen uw spaargeld en beleggingen. Het spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (van 0,25% in 2017 tot 0,01% in 2021), de rente op uw schulden worden in aftrek toegestaan op basis van de hypotheekrente (van 3,43% in 2017 tot 2,46 in 2021) en effecten en onroerend goed wordt belast op basis van een geldend meerjarig rendement (van 5,39% in 2017 tot en met 5,69% in 2021).

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het rechtsherstel vindt geautomatiseerd plaats. Allereerst gebeurde dit voor 4 augustus 2022 voor iedereen die tijdig bezwaar maakte. Iedereen die het niet eens is met het aan hen geboden rechtsherstel (of het niet geboden rechtsherstel) kan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen, waar bezwaar en beroep tegen openstaat.

Vanaf medio september 2022 worden alle aanslagen 2017 tot en met 2022 behandeld die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021. Tot slot vanaf medio oktober 2022 worden alle nog niet opgelegde aanslagen 2017 tot en met 2020 opgelegd.

De aanslagen 2021 worden vanaf 22 augustus 2022 gefaseerd opgelegd. Inmiddels is ook een nieuw online aangifteprogramma bij de Belastingdienst beschikbaar. Deed u al aangifte over 2021, dan is mogelijk om opnieuw uw aangifte in te (laten) dienen, bijvoorbeeld als uw een andere verdeling tussen u en uw partner wilt toepassen.

Was uw werkelijke rendement lager dan het forfaitaire rendement maar maakt u geen (tijdig) bezwaar en staan uw aanslagen al definitief en onherroepelijk vast? Dan worden uw aanslagen waarschijnlijk niet verlaagd. De media melden dat voor deze groep geen rechtsherstel geboden gaat worden. De plannen hierover worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.