Na nader onderzoek blijkt er geen fiscaal gat te zijn en is er geen aanpassing nodig van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) van directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in zijn novelle aan de Tweede Kamer. Hij wil de wet per 1 april 2017 in laten gaan.

Tegengehouden stemming
Op de valreep op 20 december 2016 hield staatssecretaris Wiebes de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen nog tegen in de Eerste Kamer. De adviesbranche waarschuwde dat directeur-grootaandeelhouders door zijn plan een flinke aftrekpost op de winstbelasting zouden krijgen. Dit zou kunnen door de kosten en lasten van toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting ten laste van de fiscale winst te brengen. Wiebes besloot om dit nader te onderzoeken.

Het bestaat niet
‘Het onderzoek heeft uitgewezen dat de mogelijkheid om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen, niet bestaat. De budgettaire derving zal zich dan ook niet voordoen’, zo schrijft de bewindsman in de novelle. ‘Het in het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voorgestelde artikel 34e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voorkomt dat de kosten en lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht. In de memorie van toelichting is ook aangegeven dat in een antwoord in de memorie van antwoord abusievelijk geen rekening is gehouden met deze bepaling, waardoor ten onrechte de suggestie is gewekt dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is.’ Wiebes ziet daarom geen aanleiding om budgettaire tegenvallers te verwachten.

Aanpassing
Ondanks de conclusie dat er geen fiscaal gat ontstaat, besluit de staatssecretaris om wel een aanpassing aan te brengen in het wetsvoorstel. ‘Het onderzoek heeft echter ook tot de (omgekeerde) conclusie geleid dat het volledig uitsluiten van elke vorm van aftrek naar het oordeel van het kabinet in een beperkt aantal gevallen juist een te vergaande inperking is van het recht op aftrek van kosten en lasten die anders, als het PEB niet zou worden uitgefaseerd, wel (gefaseerd) ten laste van de winst zouden mogen worden gebracht.’ Om die reden stelt Wiebes voor om bij bestaande actiefposten alsnog in een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de kosten en lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen te voorzien. ‘Deze aanpassing is slechts van toepassing op een zeer beperkte groep en daarmee zonder budgettaire gevolgen.’

Per 1 april 2017
Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 april 2017 in werking treedt. De eerder vastgestelde coulancetermijn van 3 maanden wordt hierbij gehandhaafd. Dit betekent dat de pensioenopbouw uiterlijk op 30 juni 2017 moet worden beëindigd en dat verzoeken om overdracht van het externe pensioen vóór 1 juli 2017 moeten zijn ingediend bij de verzekeraar.

Bron:Nextens