Coronacrisis: vermindering voorlopige aanslag 2020 bespaart geld

De coronacrisis zal ongetwijfeld ook in uw onderneming grote gevolgen hebben. Het is van groot belang strak te sturen op de uitstroom van liquide middelen. Voorlopig minder of zelfs geen belasting betalen is daarbij een welkome bijdrage.

Door de coronacrisis zult u uw verwachtingen over 2020 rond omzet, kosten, inkomsten en uitgaven moet bijstellen. U krijgt concreet inzicht in wat u financieel te wachten staat door een bijgestelde begroting over 2020 en liquiditeitsprognose voor de komende maanden te maken. Daarmee kunt u gerichte maatregelen nemen binnen uw onderneming om zo de crisis het hoofd te bieden. Één van de maatregelen om de liquiditeitsuitstroom te verlagen, is het verminderen van een aan u opgelegde voorlopige aanslag (inkomsten- of vennootschapsbelasting) over 2020 van de Belastingdienst.

U kunt dit redelijk eenvoudig zelf doen via de website van de belastingdienst, maar hiervoor kunt u uiteraard ook bij ons terecht,. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

 

Andere toepassing fiscale regels wkr door thuiswerken vanwege corona

Werken uw werknemers (verplicht) thuis vanwege corona? En lopen de huidige vergoedingen en verstrekkingen gewoon door? Dan kan het wel eens zijn dat u meer betaalt dan belastingvrij is toegestaan. Daarnaast maakt u wellicht nog niet volledig gebruik van de mogelijkheden die er wel zijn voor onbelaste vergoedingen. Beoordeel daarom de vergoedingen en verstrekkingen aan uw thuiswerkende werknemers.

Werknemers die thuiswerken maken andere kosten dan wanneer ze onderweg zijn. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten woon- werkverkeer (die niet meer gemaakt worden) en kosten voor thuiswerken (die nu wel gemaakt worden). Verandert u niets dan zult u op basis van de huidige wetgeving soms meer betalen dan belastingvrij is toegestaan, terwijl u elders niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Beoordeel daarom welke vergoedingen en verstrekkingen u nu geeft en hoe deze zo bijgesteld kunnen worden dat ze zoveel mogelijk belastingvrij blijven. Zo voorkomt u straks een onverwachte belastingheffing.

Een heleboel regelingen worden momenteel onder de loep genomen om deze, indien nodig, te versoepelen. Het kan dus zijn dat ook voor de thuiswerksituatie nog een versoepeling komt.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376..

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wij krijgen veel vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Deze is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus omzetverlies lijden en daardoor moeilijkheden hebben om hun lonen uit te betalen.
Aanvragen voor deze regeling kunnen nog niet worden ingediend. Zodra dat mogelijk is zullen wij u informeren.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid. Het leek ons echter handig om deze bij u onder de aandacht te brengen.

 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Aanvullende verklaring niet langer nodig voor bijzonder uitstel van betaling

Het kabinet versoepelt het bijzonder uitstel van betaling, zo meldt de Belastingdienst op de website. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen voor ten minste drie maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Zij hoeven daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen.

Betalingsuitstel

Als de ondernemer zich meldt voor betalingsuitstel, pauzeert de Belastingdienst direct voor minimaal drie maanden de invordering van de aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen. De ondernemer betaalt ook geen boete voor een te late betaling.

Het is ook mogelijk om voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel aan te vragen. Nadere inlichtingen volgen nog op de website van de Belastingdienst. Het kabinet wil de administratieve lasten in ieder geval zo beperkt mogelijk houden.

Controleer definitieve berekening tegemoetkoming Wtl voor het jaar 2019

Mogelijk heeft u deze maand van het UWV de voorlopige berekening Wtl voor het jaar 2019 ontvangen. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers u recht heeft op lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en 1 of meer loonkostenvoordelen (lkv’s) over 2019.

Controleer deze voorlopige berekening Wtl. Als deze niet klopt, loopt u namelijk anders de kans tot € 2.000 per werknemer voor het LIV, tot € 1.892,80 per werknemer voor het jeugd-LIV en tot € 6.000 per werknemer voor het LKV mis te lopen.

Fouten in voorlopige berekening kunt u nog tot en met uiterlijk 1 mei 2020 corrigeren. Correcties ná die tijd worden niet meer in behandeling genomen. Zorg daarom dat u vóór die tijd de voorlopige berekening controleert. Heeft u uiterlijk 15 maart 2020 geen voorlopige berekening ontvangen? Onderneem dan ook actie als u meent wel recht te hebben op het LIV, jeugd-LIV en/of LKV.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Onderbouw vermogen in box 3 of box 1 met goed dossier

Wanneer u (vastgoed) activiteiten verricht die zowel als normaal vermogensbeheer (box 3) als meer dan normaal vermogensbeheer (box 1) zouden kunnen worden aangemerkt, is het essentieel de fiscaal relevante kenmerken goed vast te leggen.

Houdt u zich bezig met (vastgoed)activiteiten die het midden houden tussen een belegging en ondernemersactiviteiten? Dan betekent dit dat fiscaal een discussie kan ontstaan over de allocatie van uw inkomsten hieruit. In box 3 omdat sprake is van beleggingsactiviteiten? Of in box 1 omdat meer dan enkel beleggen plaatsvindt? Met name ingeval van verkoopwinsten maakt dit qua belastingheffing behoorlijk wat uit.

Om een mogelijk toekomstige discussie met de Belastingdienst stevig aan te kunnen gaan is het zaak dat we uw vermogensactiviteiten, en in het bijzonder de fiscaal relevantie kenmerken hiervan, goed in kaart brengen. Het gaat daarbij om vragen zoals:

 • Hoeveel uur besteed u aan deze activiteiten?
 • Heeft u specifieke kennis over deze branche?
 • Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren?
 • Hoe ver reikt uw bemoeienis met deze werkzaamheden?

Het vastleggen van deze relevante kenmerken is fiscaal van groot belang. Door bijvoorbeeld een urenadministratie bij te houden kan achteraf worden aangetoond dat uw urenbesteding beperkt was. Hierdoor komt een heffing in box 3 (in plaats van box 1) dichterbij.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Starten met ondernemen? Vraag tijdig btw-vrijstelling voor kleine ondernemers aan!

Start u binnenkort een onderneming en verwacht u maximaal € 20.000 omzet? Ga dan na of de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers voordelig (KOR) voor u is. Zo ja, meld u dan tijdig aan.

Als u de KOR wilt toepassen, moet u minstens vier weken vooraf aanmelden voor deze regeling. Anders kunt u, bij een kwartaal btw-aangifte, de regeling pas in een volgend kwartaal toepassen en moet u ondertussen aangifte doen, btw-facturen maken en btw afdragen. Dus wilt u vanaf het tweede kwartaal 2020 of vanaf april 2020 de KOR toepassen, dan moet u zich vier weken daarvoor aanmelden (dus uiterlijk 4 maart 2020).

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Is bij een contract voor bepaalde tijd een proeftijd mogelijk?

Ja, dat kan, mits het een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar, of een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum betreft.
Deze proeftijd mag dan maximaal 1 maand duren.
Als het contract minder dan 6 maanden duurt mag geen proeftijd worden afgesproken.

Hiervan mag alleen maar afgeweken worden als dat in de CAO staat of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente.

Bij een vast dienstverband, of bij een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 2 jaar kan de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Dien de schenkingsaangifte 2019 vóór 1 maart 2020 in

Heeft u in 2019 een schenking gedaan of ontvangen? Dan moet u wellicht vóór 1 maart 2020 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Wees op tijd, anders riskeert u een boete.

U moet een aangifte schenkbelasting indienen, als de schenking in 2019 méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2019 € 5.428 en voor alle andere ontvangers € 2.173. Ook als u gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, bijvoorbeeld voor de eigen woning, moet de aangifte schenkbelasting worden ingediend. Als de schenkingsaangifte niet vóór 1 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen is, riskeert u een boete.

Heeft u in 2019 een schenking gedaan of ontvangen, twijfelt u of u aangifte schenkbelasting moet doen of heeft u hulp nodig bij het invullen en indienen van de schenkingsaangifte, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

eHerkenning verplicht voor loonaangifte 2020 en Vpb-aangifte 2019 bij Belastingdienst

Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dit voortaan alleen nog doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Dat geldt vanaf 1 maart 2020 ook voor de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Dat meldt de Belastingdienst in een nieuwsbericht. Inloggen op MBD-Z kan alleen met eHerkenning of DigiD.

eHerkenning of DigiD
Ondernemers met een eenmanszaak kunnen op MBD-Z blijven inloggen met DigiD. Werkgevers moeten gebruikmaken van eHerkenning. Zij zijn hierover al per brief geïnformeerd. In totaal zullen 24.000 werkgevers hun loonaangifte via eHerkenning gaan doen.

Uitstel
Eerder deze week werd bekend dat werkgevers die nog moeten overstappen naar MBD-Z en voor dit nieuwe portaal nog eHerkenning moeten aanschaffen, automatisch uitstel krijgen voor de loonaangifte en betaling tot 1 juli 2020. Het uitstel geldt alleen als de werkgever de laatst ingediende loonaangifte nog heeft gedaan in het oude portaal voor ondernemers. Ook werkgevers die voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om hun loonaangifte te doen, krijgen uitstel.

Uitzondering
eHerkenning geldt niet voor werkgevers die hun loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting uitbesteden of gebruikmaken van professionele administratiesoftware.

Eén portaal voor ondernemers
De Belastingdienst werkt met MBD-Z toe naar één portaal voor ondernemers om de privacy beter te waarborgen. Het doen van zakelijke aangiftes op MBD-Z wordt stapsgewijs ingevoerd. In het nieuwsbericht licht de Belastingdienst de planning toe aan de hand van een tabel.