SBR voor ondernemers, wat moet u weten?

De overheid doet er veel aan om financieel rapporteren zo makkelijk en snel mogelijk te maken. Standard Business Reporting (SBR) speelt hierin een belangrijke rol.

Bent u ondernemer en doet u de aangifte btw en de opgaaf intracommunautaire prestaties zelf via aangifte- of administratiesoftware? Dan moet u weten dat er een aantal veranderingen op u afkomen. Niet alleen veranderingen in de digitale communicatie met de Belastingdienst, maar ook met de Kamer van Koophandel en diverse banken. Meer informatie vindt u op de themapagina SBR van de Belastingdienst.

Zie ook Standard Business Reporting

Doet u als ondernemer zelf aangifte via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst? Dan verandert er niets voor u en hoeft u niets te doen.

Ondernemers maken minder uren

De helft van de ondernemers vindt dat er nu meer balans is tussen werk en privé dan vijf jaar geleden. Vier op de tien ondernemers vinden juist dat er minder evenwicht is, en wijten dit aan de recessie. Een zelfde percentage (40%) zegt dat Het Nieuwe Werken een positieve invloed heeft op de balans tussen werk en privé. Ondernemers beoordelen hun werk-privé balans met het rapportcijfer 6,9. Zij denken dat hun partner een lager cijfer geeft: gemiddeld een 6,2. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau in samenwerking met De Zaak onder 650 MKB-ondernemers.

 De gemiddelde werktijd van ondernemers is van 52 uur in 2009 gedaald naar 45 uur in 2013. Eco-nomische teruggang enerzijds en efficiencyverbetering anderzijds verklaren deze daling. MKB’ers met personeel spenderen gemiddeld 53 uur aan hun zaak, ZZP’ers 41 uur. In Oost-Nederland wordt gemiddeld twee uur langer doorgewerkt per week, in de Randstad juist een uurtje minder.

Gezin en partner schieten erbij in

Slechts een op de vijf ondernemers vindt gebrek aan tijd een probleem. Dat is minder dan in 2009 toen nog bijna een kwart (24%) dit als probleem ervoer. Tijd voor partner en gezin schieten er het meest bij in (35%). In vergelijking met 2009 is er minder aandacht voor het huishouden en iets meer voor sporten.

Partners minder tevreden over de balans

Ondernemers geven hun eigen werk-privé balans het rapportcijfer 6,9. Bij zeven op de acht onder-nemers is het evenwicht wel eens verstoord geweest. In 82% van de gevallen slaat de balans dan door naar werk en maar zelden (5%) naar de privékant. Ondernemers verwachten wel dat hun partners een lager rapportcijfer zouden geven. Zij schatten dit gemiddeld in op een 6,2.

Verbeteren van de balans

Ondernemers die de balans willen herstellen noemen vier belangrijkste oplossingen. Het vaakst wordt ‘verlichting van de werklast’ genoemd, gevolgd door ‘efficiënter en slimmer werken’. Maar er is ook een groep die er juist voor kiest om juist (tijdelijk) harder te werken, om zo meer tijd vrij te spelen voor privézaken. Een vierde categorie wordt gevormd door ondernemers die niets willen of kunnen doen. Zij wachten op betere tijden.

Bron: ING

 

KvK verwijst eigenaars zonnepanelen naar Belastingdienst voor btw-nummer

De Kamer van Koophandel beschouwt particuliere eigenaars van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet, en schrijft ze daarom ook niet in als ondernemer.

Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij een btw-nummer kunnen aanvragen. Dat meldt de Kamer van Koophandel op zijn website.

Eigenaars van een woning met zonnepanelen moeten mogelijk btw gaan afdragen over zelf opgewekte stroom. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Het hof oordeelde dat een woningbezitter die zonne-energie produceert als btw-ondernemer moet worden gezien. Dat betekent dat hij zich als btw-ondernemer moet laten inschrijven, nota’s moet versturen en aangifte omzetbelasting moet doen. De huiseigenaar draagt vervolgens btw af over het bedrag dat hij ontvangt voor de zonne-energie die hij levert aan het energienet. Voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen mag hij betaalde btw weer terug vorderen.

Hoe en wanneer deze uitspraak van het Europese hof wordt vertaald naar de Nederlandse praktijk, hangt af van het ministerie van Financiën. Kamerleden Omtzigt en Mulder (beiden CDA) hebben inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie.

De Kamer van Koophandel beschouwt deze particuliere eigenaars van zonnepanelen die zich aan de balie melden niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet, en schrijft ze daarom ook niet in als ondernemer. Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij een btw-nummer kunnen aanvragen.

Bron: Accountant.nl

 

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrieven omzetbelasting meer. De acceptgiro’s bij de aangiftebrieven verdwijnen ook. Dit gebeurt al in december 2013.

Ondernemers

Ondernemers en hun adviseurs moeten voortaan zelf in de gaten houden dat op tijd aangifte wordt gedaan en op tijd wordt betaald. Wanneer dit is, is te zien in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Hier staat ook het betalingskenmerk. Ook kan de zoekhulp betalingskenmerk worden gebruikt.

Overzicht belangrijke gegevens

Om de overgang makkelijker te maken stuurt de Belastingdienst ondernemers begin januari 2014 een overzicht met de volgende gegevens toe:

– aangiftetijdvakken;
– uiterste inlever- betaaldatums;
– betalingskenmerken.

Herinnering per e-mail

Het wordt voor ondernemers ook mogelijk om e-mail te ontvangen met een herrinneringswaarschuwing dat een btw-aangifte moet worden ingediend. Dat kan worden gedaan via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst (onder gebruikersinstellingen).

Verzekeraars reiken mkb helpende hand

De komende drie jaar willen verzekeraars 170 miljoen euro in een mkb-fonds. Hiermee willen de verzekeraars kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf stimuleren. De komende maanden zal het fonds definitief worden vormgegeven, zo meldt het Verbond van Verzekeraars.

Het vandaag verschenen rapport van de commissie-Hoek bevat belangrijke aanbevelingen voor de stimulering van kredietverlening aan het mkb. Naast aanbevelingen op het gebied van regelgeving (Solvency II) en fiscale maatregelen om opbouw van Eigen Vermogen in het mkb te bevorderen, benoemt Hoek ook het mkb-fonds, dat voortvloeit uit het eerder dit jaar verschenen position paper van het Verbond van Verzekeraars. Binnen het Verbond hebben diverse verzekeraars reeds de intentie uitgesproken om 170 miljoen euro te investeren.

Commissie-Hoek

Het mkb-fonds is één van de voorstellen van de commissie-Hoek in haar verkenning naar mkb-financiering. De commissie onder leiding van bestuursvoorzitter Niek Hoek, CEO van verzekeraar Delta Lloyd en vicevoorzitter van het Verbond van Verzekeraars, heeft binnen de zogenoemde Catshuis-overleggen gekeken naar mogelijkheden voor bedrijfskredieten. In de Catshuis-overleggen spreken kabinet, verzekeraars en pensioenfondsen over het thema ‘investeren in Nederland’. Andere werkgroepen doen voorstellen voor onder meer financiering van hypotheken, infrastructuur en grote projecten in grote steden. De commissie-Hoek bestaat uit commissieleden van Delta Lloyd, het Verbond van Verzekeraars en The Boston Consulting Group.

‘Investeren in Nederland’

Het mkb-fonds is een uitwerking van het positon paper ‘Investeren in Nederland’, dat het Verbond afgelopen voorjaar uitbracht. Het Verbond constateerde dat het zowel banken (hogere kapitaaleisen) als overheid (terugdringen financieringstekort) aan middelen ontbreekt om krediet te verstrekken aan het mkb, dat daarover zelf ook alarm sloeg. Verzekeraars willen – vanuit hun rol als institutionele belegger – een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en daarmee ook een noodzakelijke impuls aan de economie geven. Verzekeraars hebben recent, in het licht van het position paper, ook toegezegd mee te werken aan de uitwerking van financiering van duurzame energieprojecten in het kader van het energieakkoord voor duurzame groei. Verzekeraars beleggen al ruim 200 miljard euro van hun vermogen in Nederland, circa 60 procent van het totaal.

Mkb-fonds

De verzekeraars werken het voorstel voor het mkb-fonds de komende maanden verder uit. Zo wordt – om snelheid te maken – gekeken of kan worden aangesloten bij een bestaand initiatief. Door diverse verzekeraars is nu reeds een ‘soft commitment’ afgegeven onder voorbehoud van enkele technische uitvoeringsaspecten. De teller staat inmiddels op 170 miljoen euro. De komende maanden zal het fonds definitief worden vormgegeven en zal het voorgelegd worden aan alle leden van het Verbond, waarmee het bedrag in het fonds naar verwachting verder op zal lopen. Het Verbond roept – in lijn met de voorstellen van de commissie-Hoek – de overheid op om belemmeringen in regelgeving weg te nemen, zodat het mkb-fonds snel krediet kan verstrekken aan ondernemers die willen investeren.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Bijtelling auto door woedeaanval echtgenote

Heeft u een ‘Verklaring geen privégebruik’ dan moet u een sluitende rittenadministratie kunnen overleggen. Kunt u dat niet, omdat uw computer kapot is waar de rittenadministratie op staat, dan moet u toch een bijtelling voor het privégebruik van uw auto betalen. Ook als de computer kapotgegaan is door een woedeaanval van uw echtgenote……

Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Klik HIER voor meer informatie.

Vervroegde afschrijving weer in ere hersteld!

Rijksoverheid_logoOndernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken.

Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen. Dit levert extra ruimte om te investeren ter grootte van 400 miljoen euro. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de bedrijfsinvesteringen in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 8%, het Centraal Planbureau verwacht voor heel 2013 een krimp van 10%. Met de maatregel moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te investeren.

De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken. Bedrijfsinvesteringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Normaal is dat een lager percentage.

Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Uiteindelijk betaalt men evenveel belasting als zonder willekeurige afschrijvingen, maar de regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoordeel van 400 miljoen euro op.

Kwart van MKB ondernemers in financiële problemen

shutterstock_119017978Een historisch ongekend hoog percentage bedrijven kampt met financiële problemen. Wegens dreigende wanbetaling zou zelfs een op de vier ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf onder de afdeling ‘bijzonder beheer’ van de banken vallen.

Voorman Hans Biesheuvel van MKB-Nederland stelt in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad dat 25% van het midden- en kleinbedrijf onder bijzonder beheer ressorteert. Deze afdelingen staan ook wel bekend als de ‘intensive care’ van de banken.

Het percentage van 25% wordt min of meer bevestigd door ABN Amro. Bij deze bank zit 20% van de mkb-klanten bij bijzonder beheer. ‘Dat percentage is twee keer zo hoog als in normale economische omstandigheden’, zegt een woordvoerder. ‘En het aantal bedrijven in problemen neemt toe.’ ING en Rabo melden dat het percentage mkb-klanten met (dreigende) betalingsproblemen hoog is, maar wel aanzienlijk lager dan 25%.

Biesheuvel stelt dat het bezuinigingsbeleid van het kabinet mede debet is aan de moeilijkheden. ‘De bedrijven worden geraakt door een vertrouwenscrisis: burgers hebben geen zekerheid meer over hun baan, woning en pensioen. Daardoor geven ze geen geld uit.’

Het ‘warrige’ en ‘onsamenhangende’ kabinetsbeleid is volgens Biesheuvel een van de oorzaken van de vertrouwenscrisis. ‘De kabinetsbrief van vorige week met weer € 6 mrd aan extra bezuinigingen voelde als een klap in mijn gezicht.’

Bij Rabobank zit 10% van de zakelijke klanten bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is ‘veel meer’ dan normaal, aldus een woordvoerder. De bank maakt geen uitsplitsing naar mkb-klanten: het percentage van 10% heeft betrekking op bedrijven met een omzet van maximaal € 250 mln. Aannemelijk is daardoor dat iets meer dan 10% van de mkb-klanten (tot € 50 mln omzet) onder bijzonder beheer valt.

ING meldt dat 6,3% van zijn mkb-klanten onder bijzonder beheer valt. Dat het percentage van ABN Amro beduidend hoger ligt dan bij ING en Rabo, laat zich deels verklaren doordat Fortis is opgegaan in ABN Amro. In de markt was het bekend dat Fortis relatief gemakkelijk krediet verstrekte om zich een plek te kunnen verwerven tussen de top 3 (ING, Rabo en het ‘oude’ ABN Amro). Het is daardoor niet verrassend dat het nieuwe ABN Amro kampt met relatief veel probleemgevallen.

De ernst van de recessie wordt niet alleen onderstreept door het hoge percentage bedrijven dat bij bijzonder beheer zit, maar ook doordat relatief veel bedrijven failliet gaan. Vroeger kon 80% van de bedrijven in moeilijkheden na verloop van tijd weer zelfstandig verder. Nu is dat percentage volgens een woordvoerder van ABN Amro geslonken tot circa 70%.

Bovendien is de termijn dat een bedrijf in de intensive care van de bank verblijft, verdubbeld. ABN Amro meldt dat bedrijven nu wel 3 tot 4 jaar onder bijzonder beheer vallen. In het verleden was dat 1,5 tot 2 jaar.

De mkb’ers in problemen zitten vooral in vastgoed, bouw en transport (binnenvaart). Daarnaast maakt de crisis slachtoffers in de detailhandel (kledingwinkels) en in de horeca. Bekende bedrijven als Free Record Shop en Schoenenreus, die dit jaar failliet gingen, vielen naar alle waarschijnlijk voor het bankroet onder bijzonder beheer.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2013. fd.nl

Particulieren met zonnepanelen zijn BTW ondernemer


zonnepaneelOok een particulier die zonnepanelen aanschaft om op een woning te plaatsen, is ondernemer voor de btw. Daarmee kan tot 21 procent bespaard worden op de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013.

Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning. De elektriciteit die zij daarmee opwekken, leveren ze (deels) terug aan het energienet. Tot voor kort ging iedereen in Nederland er vanuit, dat deze ‘terugleverende’ particulieren geen btw-ondernemers waren. Die opvatting blijkt niet te stroken met de Europese regels.

Uitspraak Europese Hof van Justitie (zaak C-219/12)

Meneer Fuchs is een particulier woonachtig in Oostenrijk. In 2005 heeft hij zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit niet opslaan voor uitgesteld eigen verbruik. Het Europese Hof van Justitie heeft nu laten weten het eens te zijn met de argumentatie, dat de heer Fuchs door het terugleveren van de opgewekte energie als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Niet alleen moet Fuchs dus btw afdragen over de opbrengst van de energie die hij teruglevert, maar hij mag ook de btw die op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen drukt verrekenen.

Voordeel voor ú!

Deze uitspraak kan voordelig uitpakken. Door u in het jaar van aanschaf bij de KvK en Belastingdienst aan te melden als ondernemer kunt u de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen terugkrijgen. Bij een investering van € 7.000 levert dit u al gauw een voordeel van € 1.200 op.

Door vervolgens in de jaren daarna te opteren voor de kleineondernemersregeling hoeft u in de jaren daarna waarschijnlijk geen BTW af te dragen.

De kleine ondernemersregeling schrijft voor dat het btw-bedrag vervalt als er in een jaar niet meer dan 1345 euro aan btw wordt afgedragen. Als het bedrag tussen de 1345 en 1883 euro in ligt wordt de btw verminderd. Een dergelijk pakket als hiervoor zou ruim 330 euro aan stroom leveren aan het net. De btw bedraagt dan jaarlijks ongeveer 60 euro en dus valt de particulier onder de speciale regeling. 

 

 

Eindrapport Commissie van Dijkhuizen: lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen

De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Deze structurele hervormingen leveren volgens het CPB op termijn ruim 140.000 nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario’s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Het rapport werd op maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Weekers door voorzitter Van Dijkhuizen.

Kees van Dijkhuizen: “Met het overnemen van de adviezen wordt het mogelijk om te komen tot een eenvoudiger, verbeterd belasting- en toeslagenstelsel. Een stelsel dat er ook voor zorgt dat de in het algemeen goede belastingmoraal van de Nederlandse burger behouden blijft. Het overgrote deel van de bevolking is immers bereid belasting te betalen indien dit op een evenwichtige wijze gebeurt. In onze voorstellen wordt de grens van de eerste schijf verhoogd van circa € 20.000 naar ruim € 60.000. Dan vallen 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen onder deze eerste schijf. Tevens dragen onze adviezen bij aan het concurrentievermogen van ons land. Ik zie de door ons voorgestelde structurele hervorming van het belastingstelsel als een aanvulling op andere belangrijke structurele  hervormingen die ons land doorvoert op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt , hervormingen waar de Europese Commissie juist erg op aandringt.”

Uitgangspunten: budgettair neutraal en beperkte inkomenseffecten

De commissie had de opdracht de belastinghervorming budgettair neutraal te realiseren. Daarbij was het streven om de inkomenseffecten te beperken. Beide zijn gelukt. De commissie adviseert onderscheid te maken tussen inkomensondersteuning via toeslagen gericht op huishoudens én belastingheffing op individuele basis meer gericht op werkbevordering. Een aantal van de voorstellen heeft de commissie op verzoek al eerder naar buiten gebracht ten tijde van de kabinetsformatie. In dit eindrapport presenteert de commissie de totale wijziging van het systeem van inkomstenbelasting en toeslagen.

Lagere tarieven met een hele lange eerste schijf en minder aftrekposten in de inkomstenbelasting

De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen. Met deze maatregelen is ruim € 12 miljard gemoeid in 2017, oplopend tot € 24 miljard structureel.

Eenvoudiger en fraudebestendiger systeem van toeslagen

De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiency-oogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%.

Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3

De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van 2014.

Evenwichtiger behandeling directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.