Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

Beoordeel of het gebruikelijk loon nog op het juiste bedrag is vastgesteld. Houd bij deze beoordeling ook rekening met de verhoging van het normbedrag van € 47.000 naar € 48.000.

Aanmerkelijk belanghouders of hun partners die werkzaamheden verrichten voor de eigen bv moeten een gebruikelijk loon ontvangen van het hoogste van één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  • € 48.000.

Het normbedrag van € 48.000 was in 2021 nog een bedrag van € 47.000. Veelal zal het gebruikelijk loon minimaal dit bedrag zijn, maar in bepaalde situaties is ook een lager loon mogelijk. Zorg dat uw loon in ieder geval niet te laag is. In dat geval kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Gerechtshof Den Haag ontkent risico’s en privacy Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Als u onderneemt middels een rechtspersoon, maatschap of VOF, of bestuurder bent van een Stichting of Vereniging, dan heeft u waarschijnlijk al bericht ontvangen dat u de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) moet registreren. Velen vinden dit een inbreuk op hun privacy. Dat vindt Privacy First ook. Maar de rechter is het hier niet mee eens.

Privacy First is een stichting, die opkomt voor de privacy van alle burgers in Nederland. De stichting vordert in kort geding een (voorlopige) buitenwerkingstelling van de UBO-wet. Volgens de stichting is de wet in strijd met het grondrecht op privacy en met het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de UBO’s. De rechtbank heeft de vordering in eerste aanleg afgewezen. Hof Den Haag komt tot dezelfde beslissing, nu niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen leiden. Dat is een vereiste om op Europese richtlijnen gebaseerde wetgeving in een kort geding (voorlopig) buiten werking te kunnen stellen.

De wetgeving naar aanleiding van de Europese anti-witwasrichtlijn trad in Nederland in werking in september 2020. In die wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ‘uiteindelijk begunstigden’ ofwel ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s worden natuurlijke personen bedoeld, die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moet een aantal persoonsgegevens van de UBO’s worden opgegeven. Ook de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang moeten worden opgegeven.

Publiek beschikbare informatie
Het algemene publiek kan via het UBO-register het economisch belang, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonplaats en de nationaliteit van de UBO te weten komen. Het adres, het burgerservicenummer en het geboorteland en de geboortedatum zijn alleen in te zien door instanties als de Belastingdienst.

Extra vrije ruimte in 2021 – chocoladeletter of kerstpakket voor werknemers

De vrije ruimte is in 2021 vanwege corona fors gestegen. Is er nog ruimte over voor het verstrekken van een chocoladeletter of kerstpakket aan de werknemers?

Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte in 2021 3 procent, over het meerdere van de loonsom 1,18 procent. Heb je nog vrije ruimte over dit jaar, laat deze dan niet verloren gaan, want je kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar. Vanaf 1 januari 2022 is de vrije ruimte weer terug naar 1,7 procent voor de eerste € 400.000 en 1,18 procent over het meerdere.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kun je verschillende zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan de werknemers. Dat hoeven niet alleen kostenvergoedingen te zijn. Ook een sinterklaas- of kerstattentie kun je via de werkkostenregeling belastingvrij verstrekken. Een bonus kan de werkgever ook geven.

Vrije ruimte

Vergoedingen en verstrekkingen die niet boven de vrije ruimte uitkomen, zijn onbelast. Komen ze wel boven de vrije ruimte uit, dan blijven ze belastingvrij voor de werknemer. De werkgever moet dan wel 80 procent belasting betalen via de eindheffing. Als je een kerstpakket aan postactieve werknemers geeft die je ook aan de werknemers geeft die in dienst zijn, zoals een kerstpakket, is altijd sprake van eindheffingsloon.

Gebruikelijkheidstoets

Je moet bij gebruik van de werkkostenregeling wel letten op de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare situaties gebruikelijk is.

Let op: de Belastingdienst doet over vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar niet moeilijk.  Je moet ook dan wel binnen de vrije ruimte blijven, anders betaalt u 80 procent belasting.

Voorbeeld niet gebruikelijk

De werkgever geeft de werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. De werkgever geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van € 25.000. Een kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde van het pakket wijkt meer dan 30 procent af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. Het is dus ook niet gebruikelijk om dit kerstpakket volledig als eindheffingsloon aan te wijzen. Je rekent het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, tot het loon van de directeur.

Verzendkosten

De verzendkosten voor het toesturen van een kerstpakket (of chocoladeletter) valt niet onder de kleine geschenkenregeling en daarom telt zowel de waarde van het kerstpakket (of chocoladeletter) als de bijkomende verzendkosten mee als loon.

Ten laste van vrije ruimte

Zowel het kerstpakket (of de chocoladeletter) als de verzendkosten komen dan ook ten laste van de vrije ruimte, aangezien een kerstpakket niet via het loon van de werknemer wordt belast. Of de verzendkosten apart gemaakt/gefactureerd worden of niet speelt hierbij geen rol. Het blijft toewijzen aan de vrije ruimte. De verzendkosten bij een kerstpakket (of chocoladeletter) moet je dus altijd aanwijzen in de vrije ruimte.

Vanaf 2020 tot 2023 lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

Werkgevers kunnen totdat nieuwe regelgeving in werking treedt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreiden, zonder dat dit een tweede arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst wordt. Dit betekent ook dat werkgevers over alle uren van deze arbeidsovereenkomst de lage WW-premie blijven afdragen. Vanaf het moment dat de nieuwe regelgeving ingaat – waarschijnlijk per 1 januari 2023 – is de werkgever gedurende een tijdelijke urenuitbreiding wel de hoge WW-premie verschuldigd. Wat betekent dit voor werkgevers die vanaf 2020 de hoge WW-premie hebben betaald?

Deze werkgevers (die vanaf 2020 de hoge WW-premie hebben betaald vanwege tijdelijke uitbreiding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of omdat ze een tweede arbeidsovereenkomst hebben gesloten) kunnen de hoge WW-premie met terugwerkende kracht corrigeren. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma (SZW) aan de Tweede Kamer.

Commentaar

Er was altijd al kritiek op het standpunt van het Ministerie van SZW en de Belastingdienst dat een tijdelijke urenuitbreiding per definitie leidt tot een tweede arbeidsovereenkomst, waarvoor de hoge WW-premie geldt. Er blijkt onder andere uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat dit standpunt juridisch niet standhoudt. Het ministerie onderzoekt nu de mogelijkheid om extra voorwaarden toe te voegen. Hiermee moet worden geregeld dat tijdelijk uitgebreide arbeidsovereenkomsten in alle gevallen onder de hoge WW-premie vallen, net als arbeidsovereenkomsten met meerdere wisselende arbeidsomvangen.

Oproepovereenkomst

Ook wordt de mogelijkheid verkend om tijdelijke urenuitbreidingen niet onder het bereik van de oproepovereenkomst te brengen. Uiteraard geldt hiervoor wel, zoals in de vorige alinea is vermeld, de hoge WW-premie. In een algemene maatregel van bestuur wordt verduidelijkt dat een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsomvang niet schriftelijk is overeengekomen, een oproepovereenkomst is.

Uitbreiding coronasteun: NOW komt terug, verhoging TVL en langer belastinguitstel

Vanwege de grote gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers en werkenden breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert onder anderen de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de TVL. Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Met de uitbreiding van het steunpakket is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

NOW

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

 

Bron: Rijksoverheid

Kan ik al btw op kosten/investeringen aftrekken als ik nog geen omzet heb?

Jazeker, dat kan, mits er sprake is van btw-ondernemerschap.

En er is sprake van btw-ondernemerschap als u zelfstandig en met zekere regelmaat economische activiteiten uitvoert.

Voor de omzetbelasting omvat het begrip economische activiteiten ook voorbereidende werkzaamheden gericht op een duurzaam deelnemen aan het economische verkeer.
De aanschaf van goederen en het inkopen van diensten vormen volgens de rechtspraak namelijk ook economische activiteiten.
De aanschaf leidt dus tot belastingplicht en is de eerste handeling waardoor de aanschaffer belastingplichtig wordt.

Een volgende voorwaarde is dat de aangeschafte goederen en diensten gebruikt moeten worden voor belaste handelingen.

Als u een onderneming wil starten, schrijf u dan zo snel mogelijk in bij de Kamer van Koophandel. Dan wordt automatisch een btw-nummer toegekend.
Als u al btw heeft betaald, voordat u een btw nummer heeft ontvangen, dan kan die btw door middel van een suppletie worden teruggevraagd of, als het btw-bedrag minder dan € 1.000 bedraagt, in de eerste aangifte worden verwerkt.

 

Belastingdienst waarschuwt voor steeds doortraptere phishingmails

De Belastingdienst waarschuwt voor phishingmails die van de fiscus afkomstig lijken. Die mails zien er steeds echter uit. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken vindt deze vorm van oplichting alarmerende proporties aanneemt.

Via phishing-mail proberen criminelen de ontvanger op een link of bijlage te laten klikken. Dat kan zijn om te hengelen naar geld en bankgegevens, bijvoorbeeld via een valse website, of om een virus over te dragen. ‘De phishingmails ogen steeds levensechter, met logo’s van bijvoorbeeld MijnOverheid en de Belastingdienst. In sommige phishingmails staat zelfs een waarschuwing voor phishing!’, meldt de Belastingdienst . ‘Ook wordt steeds meer een mix van meerdere instanties gebruikt om het echter te laten lijken: niet alleen de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook cjib, MijnOverheid en Digid.’

Puntjes

De woordvoerder meldt dat criminelen ook slimmer worden in het omzeilen van detectiemaatregelen voor zulke mails. ‘Door puntjes in woorden in te voegen (bijvoorbeeld bela..stingterugg..ave) proberen ze de scanners die op inhoud kijken te misleiden.’ De Belastingdienst communiceert ook wel over internet met burgers, maar zal nooit in een e-mail vragen om via een link geld over te maken of persoonlijke gegevens door te geven.

Geen teruggaaf dividend- en kansspelbelasting meer met ingang van 2022?

In het Belastingplan 2022 stelt het kabinet voor dat met ingang van 2022 in Nederland gevestigde Vpb-plichtige lichamen geen dividend- en kansspelbelasting meer kunnen verrekenen wanneer zij geen Vpb verschuldigd zijn. Dit is een verrekenings–beperkingsmaatregel.

Als gevolg van deze maatregel kan het zijn dat Vpb-plichtige lichamen die weinig tot geen winst maken met ingang van 2022 tijdelijk geen teruggaaf kunnen krijgen van dividend- en/of kansspelbelasting . Maar het kan ook zijn dat de teruggaaf van dividend- en/of kansspelbelasting geheel verloren gaat, waardoor het Vpb-plichtige lichaam per saldo meer belasting betaalt.

Het bedrag aan niet verrekende voorheffingen kan onbeperkt worden doorgeschoven naar toekomstige jaren en in die jaren worden verrekend voor zover er voldoende Vpb verschuldigd is. De maatregel is dus in principe een tijdelijke beperking van de verrekeningsmogelijkheid.
In het geval dat u ook in toekomstige jaren geen Vpb verschuldigd is, zal ook in toekomstige jaren geen verrekening van de (voortgewentelde) voorheffingen kunnen plaatsvinden.

Voor duurzaam verlieslatende bedrijven zal de beperking dus definitief zijn, waardoor deze meer belasting gaan betalen.
Onderzoek dus of de verrekeningsbeperkingsmaatregel in uw situatie speelt en zo ja, welke acties u kunt ondernemen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Nieuwe box 3-heffing komt er niet voor 2025

Een nieuwe box 3-heffing, waarbij wordt geheven over het daadwerkelijk behaalde rendement, laat nog zeker tot 2025 op zich wachten. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gezegd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022.

Volgens Vijlbrief heeft de nieuwe vermogensrendementsheffing desalniettemin ’de hoogste prioriteit’ voor hem en zijn opvolger. Het demissionaire kabinet adviseert het volgende kabinet om te focussen op het verder uitwerken van de mogelijkheden voor een uitvoerbare heffing naar werkelijk rendement, schreef staatssecretaris Vijlbrief deze zomer. Het fictieve rendement dat nu nog bij de box 3-heffing wordt gehanteerd is velen al jaren een doorn in het oog. Zeker nu de rente bij vrijwel alle banken nihil is, waardoor veel spaarder interen op hun spaargeld.

De Tweede Kamer wil daarom al lang een box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement, maar invoering daarvan stuit al jaren op bezwaren over de uitvoerbaarheid. Deze zomer gaf Vijlbrief aan dat hij toch mogelijkheden ziet. Dat gaat echter nog wel even duren. Vijlbrief denkt dat het ’echt reëel’ is dat de nieuwe spaartaks er vanaf 1 januari 2025 ligt. „Het duurt geen decennium”, benoemt Vijlbrief het goede nieuws. „Het iets minder goede nieuws: het is er niet volgend jaar.”

Volgens de staatssecretaris moet ook de Tweede Kamer ‘politiek moeilijke keuzes’ maken over de invulling van de nieuwe belasting, bijvoorbeeld over het eigen huis. In de ’contouren’ die Vijlbrief van de nieuwe spaartaks schetst, valt het eigen huis, net als in de huidige situatie, bijvoorbeeld niet in de vermogenstaks.

Bron: Accountancyvanmorgen.nl

Eindejaarstips 2021

Onderstaand vind u de Eindejaarstips 2021, opgesteld door het Register Belastingadviseurs.

Is het voor u interessant om winst door te schuiven naar 2022? Of wilt u tips lezen over de nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerken?
Lees alle tips over deze en andere onderwerpen in bijgaande RB-special: Eindejaarstips 2021.

Dit document biedt u fiscale handvatten en mogelijkheden om nog in 2021 (fiscale) voordelen te bereiken. U kunt deze publicatie uitprinten, maar nog eenvoudiger is het gebruik van de digitale versie. Via de inhoudsopgave kunt u namelijk rechtstreeks doorklikken naar het onderwerp waar jouw interesse naar uitgaat.

Als u naar aanleiding van deze tips vragen hebt, neem dan contact op met Confidesk! [email protected] of 036-5472019.

U vindt de Eindejaarstips HIER!