Maak gebruik van de subsidieregeling STAP-budget voor scholing vanaf 2022

Bent u van plan om in 2022 een opleiding of cursus te volgen? Dan is het goed om u te realiseren dat u de kosten van een studie of opleiding in 2022 niet langer in aftrek kunt brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Er komt echter vanaf 1 maart 2022 een vervangende regeling waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

STAP-budget
STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Er is jaarlijks € 218 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget komt beschikbaar voor zowel werkenden als niet-werkenden. Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf (verder) te scholen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven.

Het STAP-budget is een subsidie. De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000 inclusief BTW. De scholingsactiviteiten die voor subsidiering in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister dat door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt beheerd. Dit register wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het scholingsregister moet op 1 oktober 2021 beschikbaar en op 1 december 2021 voldoende gevuld zijn.

Het aanvragen van een subsidie is echter pas per 1 maart 2022 mogelijk.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Een barbecue voor werknemers en de gevolgen voor de loonheffingen

Als je als werkgever voor uw werknemers een barbecue organiseert, moet worden nagegaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Er is een onderscheid tussen een barbecue op de werkplek en op een externe locatie.

Je organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal komen 60 mensen. Je maakt de volgende kosten:

 • Barbecue en drank: € 1.500
 • Optreden artiest: € 1.200

Totaal: € 2.700

Wat zijn dan de gevolgen voor de loonheffingen. Wat moet je doen?

Waar is de barbecue?

Je moet eerst nagaan waar de barbecue wordt georganiseerd. Twee situaties zijn mogelijk:

 1. op de werkplek;
 2. op een externe locatie.

1 Op de werkplek

Als de barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

 • Verstrekte consumpties: nihilwaardering
 • Optreden: nihilwaardering
 • Verstrekte maaltijden: € 3,35 per werknemer of partner van de werknemer

Je kan er dan voor kiezen € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen.
Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet je € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon van de werknemer rekenen.

Aanwijzen

Je kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.
In totaal kan je dan het volgende bedrag aanwijzen:

€ 3,35 x 60 personen = € 201

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaal je als werkgever 80 procent eindheffing.

2 Externe locatie

Als de barbecue op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

 • Consumpties en maaltijden (€ 1.500 : 60): € 25 per werknemer of partner van de werknemer
 • Optreden artiest (€ 1.200 :60): € 20 per werknemer of partner van de werknemer

Totaal: € 45 per werknemer of partner van de werknemer

Je kan ervoor kiezen € 45 te rekenen tot het loon van de werknemer. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet je € 45 x 2 = € 90 tot het loon van de werknemer rekenen.

Aanwijzen

Je kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal moet je het volgende bedrag aanwijzen:

 • Consumpties en maaltijden: € 1.500
 • Optreden artiest: € 1.200

Totaal: € 2.700

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt je als werkgever 80 procent eindheffing.

Bron: Forum Salaris

De fiscale mogelijkheden van de fiets voor uw werknemer

Uw werknemers (of u zelf) reizen (bijna) elke dag van huis naar uw kantoor. Doen ze dit nu met een eigen vervoermiddel, te voet, met een auto van de zaak of met het openbaar vervoer? Dan is misschien het afleggen van (een deel van) het woon- werkverkeer met de fiets een goed alternatief.

Met ingang van 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak voor de werknemer. U kunt fietsen kopen en deze aan de werknemer in gebruik geven, ook voor privé doeleinden. Voor dit voordeel hoeft u maar een beperkt voordeel als loon van de werknemer in aanmerking te nemen (7% van de waarde van de fiets). Soms kan dit loon ook onbelast blijven. Beoordeel daarom of een fiets van de zaak een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde is binnen uw onderneming. Neem in die beoordeling ook de andere vergoedingsmogelijkheden die mogelijk zijn voor reiskosten of een fiets mee.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Thuiswerkvergoeding in Belastingplan 2022 opgenomen

De introductie van een gerichte vrijstelling loonbelasting voor het vergoeden van de thuiswerkkosten is een van de onderwerpen die in het najaar zullen worden behandeld in het kader van het Belastingplan 2022, zo blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in pakket Belastingplan 2022 dat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gepubliceerd.

Als er inderdaad een gerichte vrijstelling van loonbelasting voor de thuiswerkvergoeding komt, betekent dit dat de afspraken die veel bedrijven en sectoren nu al hebben gemaakt om de kosten die werknemers maken in verband met thuiswerken te vergoeden, niet langer uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling hoeven te worden gefinancierd.

Wat de fiscale vrijstelling voor de vaste reiskostenvergoeding betreft: om daarvoor in aanmerking te komen, moet aan de zogeheten 128-dagenregeling worden voldaan. Maar deze regeling verhoudt zich niet goed tot de praktijk van hybride werken: wie geregeld thuis werkt, haalt de drempel van 128 dagen niet. Daarom zou in het voorstel opgenomen moeten worden dat de regeling naar rato van de niet-thuiswerkdagen mag worden toegepast.

Over de hoogte van de vrijstelling is nog geen duidelijkheid. Het Nibud stelde eerder als normbedrag 2 euro netto per thuiswerkdag vast. Op verzoek van het ministerie van Financiën buigt het Nibud zich nu opnieuw over de hoogte van de toeslag. Naar verwachting zal die uitkomst niet veel afwijken van 2 euro. Dat bedrag komt ook het meest terug in recente cao-afspraken over de thuiswerkvergoeding.

Bron: AWVN

Toch nog drie maanden langer uitstel van belastingbetaling

Het kabinet geeft ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis alsnog drie maanden extra uitstel van het betalen van belastingen. Het uitstel liep aanvankelijk op 1 juli af, maar wordt nu verlengd naar 1 oktober. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft daarmee alsnog gevolg aan een motie van de Tweede Kamer, heeft hij op 22 juni aangegeven.

Wens Tweede Kamer

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wilde langer uitstel van belastingbetaling. Begin deze maand werd daarover een motie van de VVD aangenomen, maar het kabinet zag er aanvankelijk weinig in en ontraadde het voorstel. Minister Hoekstra gaf daarbij aan het “echt verstandig” te vinden als bedrijven per 1 juli weer aan hun belastingverplichtingen gaan voldoen. Het kabinet voerde daarbij aan dat de economie inmiddels weer dusdanig op gang is gekomen dat de meeste ondernemers voldoende verdienen om hun belastingen, zoals btw en loonheffing, te betalen.

Kabinet past standpunt aan

Volgens de Kamer geldt dat echter nog lang niet voor alle ondernemers en kan die groep in geldproblemen komen als de uitstelmogelijkheid nu wordt afgeschaft. Het kabinet blijkt toch gevoelig voor dat argument en zal de motie dus alsnog uitvoeren. Daarmee krijgen ondernemers nog eens drie maanden respijt.

Belastingschulden moeten vanaf volgend jaar oktober terugbetaald gaan worden. Bedrijven hebben daar vijf jaar de tijd voor.

Betaal niet onnodig teveel WW-premie

Als werkgever betaalt u WW-premie over het bruto loon van uw werknemers. Vanaf 2020 geldt een nieuwe manier van premieberekening. Zorg dat u aan de voorwaarden voldoet en niet teveel premie betaalt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie bedraagt 5%!

Vanaf 2020 geldt de indeling in hoge en lage premies voor alle sectoren. De lage premie voor 2021 bedraagt 2,70% en de hoge premie 7,70%. In verband met de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) worden de AWf-premies verlaagd. Dat gebeurt mogelijk al per 1 augustus 2021. Naar verwachting worden de premies als volgt verminderd: de lage premie van 2,7% naar 0,34% en de hoge premie van 7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd. Dat is een behoorlijk verschil.

De lage premie kunt u alleen toepassen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de werknemer een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Om de lage premie vervolgens toe te passen moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd en moet de arbeidsomvang eenduidig zijn. Daarnaast kan ook bij werknemers jonger dan 21 jaar en werknemers die een beroepspraktijkopleiding beroepsbegeleidende leerweg volgen de lage premie van toepassing zijn, in 2021 ook als laatstbedoelde werknemers werken op basis van een overeenkomst met uitzendbeding.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Let op uw hypotheekrenteaftrek bij beëindigen relatie

Gaat u uit elkaar? Dan kan dit flinke gevolgen hebben voor de aftrek van hypotheekrente voor uw eigen woning. Zonder actie kan 50% van de rente niet langer aftrekbaar zijn.

Dit is op te lossen door met uw voormalige partner overeen te komen dat degene die naar rato van diens aandeel in de woning teveel rente betaalt, dit doet als partneralimentatie. Een dergelijke afspraak moet wel schriftelijk worden vastgelegd of anderszins onderbouwd kunnen worden. Begin 2021 bleek bij een rechtbank weer dat wanneer dit niet het geval is, de betaalde rente niet als partneralimentatie in aftrek kan worden gebracht.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Geen btw-aftrek over bouwkosten voor huiseigenaren met zonnepanelen

In de categorie ‘leuk geprobeerd’: de rechtbank Noord-Holland heeft onlangs in vier zaken van eigenaren van nieuwbouwwoningen uitgesproken dat er geen recht op aftrek bestaat van een gedeelte van de omzetbelasting over de bouwkosten van het dak van de woning vanwege de exploitatie van zonnepanelen op dat dak.

De woningeigenaren hadden bij de Belastingdienst niet alleen de btw voor de installatie en de aanschaf van de zonnepanelen teruggevraagd, maar ook een deel van de btw voor de aankoop van de woning. De fiscus ging akkoord met de btw-teruggave voor zonnepanelen, maar de teruggaven van respectievelijk 2.301 euro, 3.884 euro, 8.813 euro en 14.435 euro voor de aankoop van de nieuwbouwwoning werd afgewezen.

Het bedrag in het teruggaafverzoek dat toerekenbaar was aan de verwerving van de woning hadden de vier berekend door de oppervlakte van de zonnepanelen te delen door de woonoppervlakte en dat percentage te vermenigvuldigen met het bedrag aan omzetbelasting dat bij de oplevering van de woning in rekening was gebracht.

Oordeel rechtbank

De rechtbank overweegt dat de omstandigheid dat de woningeigenaren uit hoofde van de exploitatie van de zonnepanelen door middel van de levering van energie tegen vergoeding aan de energiemaatschappij ondernemer voor de omzetbelasting zijn, niet zonder meer betekent dat ze de woning hebben verworven in de hoedanigheid van ondernemer. Zeker nu een woning naar haar aard bestemd is om te gebruiken voor privédoeleinden. Dat bij de aanschaf (en de bouw) van de woning rekening is gehouden met de (on)mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, is volgens de rechtbank niet voldoende om te concluderen dat de woning in de hoedanigheid van ondernemer is verworven. Verder wijzen de feiten en het gestelde er op dat de zonnepanelen zijn bedoeld voor het gebruik van de opgewekte energie voor privédoeleinden.

Uitspraken: ECLI:NL:RBNHO:2021:4276, ECLI:NL:RBNHO:2021:4277, ECLI:NL:RBNHO:2021:4278 en ECLI:NL:RBNHO:2021:4279.

Waarom heeft mijn belastingadviseur een kopie van mijn identiteitsbewijs nodig?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is uw belastingadviseur wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen.
Uw belastingadviseur moet vervolgens een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken om te bewijzen dat hij of zij aan deze plicht heeft voldaan.

Uw belastingadviseur moet de kopie of scan van uw identiteitsbewijs bewaren zo lang u klant bent en nog 5 jaar daarna.

Geen BSN

Uw belastingadviseur mag uw BSN niet verwerken bij het vaststellen van uw identiteit. Ook met een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs kan uw belastingadviseur namelijk aantonen dat hij of zij aan de identificatieplicht heeft voldaan.

U mag uw BSN dus afschermen. U kunt hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid gebruiken. Op een papieren kopie kunt u ook zelf uw BSN onleesbaar maken.

Let op: uw belastingadviseur kan uw BSN wel nodig hebben om belastingaangifte voor u te doen. De bewaartermijn van 5 jaar geldt hiervoor niet. Uw belastingadviseur mag uw BSN dus niet langer bewaren dan nodig is.

Advies over juridische procedures

Geeft uw belastingadviseur u alleen advies over juridische procedures? Zoals advies om een rechtszaak in te stellen of te vermijden? En gaat het daarbij alleen om een oriënterend gesprek, zonder dat uw financiële situatie aan de orde komt?
Dan hoeft uw belastingadviseur uw identiteit niet vast te stellen op grond van de Wwft. En is uw belastingadviseur dus niet verplicht om kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken.

Andere soorten advies

Let op: bij andere soorten advies is uw belastingadviseur wél verplicht om uw identiteit vast te stellen en een kopie of scan van uw identiteitsbewijs te maken. Bijvoorbeeld als uw belastingadviseur:

 • u advies geeft over belastingzaken;
 • u advies geeft over of helpt bij het aan- of verkopen van registergoederen, zoals een huis;
 • u advies geeft over of helpt bij het beheren van een vennootschap;

 

Zie voor meer informatie: Autoriteit Persoonsgegevens

Verlenging van het steunpakket coronacrisis

Op 27 mei is bekendgemaakt dat het steunpakket coronacrisis wordt verlengd. Daarnaast zijn extra maatregelen aangekondigd om de bedrijven te helpen met hun schulden.

TVL en NOW verlengd tot het derde kwartaal 2021
Aangekondigd is onder meer dat de TVL en de NOW onder dezelfde voorwaarden worden doorgetrokken naar het derde kwartaal 2021. Nieuw in de TVL is dat vanaf het tweede kwartaal 2021 u kunt kiezen tussen twee referentieperioden: Q2 2019 of Q3 2020. Voor grote bedrijven gaat het subsidieplafond in het tweede kwartaal 2021 omhoog naar € 1.200.000. De nieuwe referentiemaand voor de NOW wordt februari 2021.

Nieuw is dat de TVL vanaf subsidieperioden vanaf oktober 2020 niet meer meetelt als omzet voor de NOW. Bij het aanvragen van de definitieve subsidie betekent dit voor veel werkgevers waarschijnlijk dat ze meer subsidie zullen ontvangen.

Later en langer afbetalen van belastingschulden
De Belastingdienst gaat niet generiek belastingschulden kwijtschelden en vanaf 1 juli 2021 moet elke ondernemer zijn nieuwe belastingschulden weer op tijd betalen. Voor het terugbetalen van de belastingschulden waarvoor uitstel van betaling loopt, krijgen ondernemers echter langer de tijd. Dit hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 en mag dan plaatsvinden in 5 jaar. De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 0,01% en gaat dan omhoog naar 1%. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de invorderingsrente dan 3% en vanaf 1 januari 2024 4%.

Verlenging belastingmaatregelen
Een flink aantal belastingmaatregelen wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Denk hierbij aan de onbelaste reiskostenvergoeding, het btw-nultarief op mondkapjes, coronavaccins- en testkits, de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel en de goedkeuring voor behoud van hypotheekrenteaftrek. De tegemoetkoming in het urencriterium vervalt wel per 1 juli 2021.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.