logo RB

Op 25 maart jl. heeft het RB (Register Belastingadviseurs) het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de aangekondigde belastingherziening bijgewoond. De leden van de vaste commissie voor Financiën en de genodigden (waaronder Willem Vermeend, Peter Kavelaars en Edwin Heithuis) hebben gesproken over uiteenlopende ideeën voor de belastingherziening. Diverse sprekers gaven aan, dat de lasten op arbeid in ieder geval moeten worden verlaagd. Over het idee om deze lastenverlaging te financieren door hogere lasten op consumptie (btw) waren de genodigden zeer kritisch. Verder is meerdere malen aangegeven dat het systeem van de toeslagen moet worden vereenvoudigd of afgeschaft en de vermogensrendementsheffing (box 3) kritisch moet worden beoordeeld. Alle sprekers waren het er over eens dat het nieuwe belastingstelsel een vereenvoudiging moet opleveren.

Van verschillende kanten is de opmerking geplaatst dat een ingrijpende belastingherziening zo’n drie jaar aan voorbereiding nodig heeft. Dat neemt niet weg dat al een aanvang kan worden gemaakt met een aantal kleinere aanpassingen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Voor meer informatie klik HIER.

Willem Vermeend