Grote ondernemingen moeten een maximale betaaltermijn van 60 dagen hanteren in hun overeenkomsten met MKB-bedrijven en zzp’ers. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn worden nietig verklaard en van rechtswege omgezet in overeenkomsten met een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt het grootbedrijf pas na 30 dagen? In dat geval is het bedrijf van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de dagen waarmee de 30-dagentermijn wordt overschreden. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel ‘Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen’, dat de Eerste Kamer op 7 maart jl. heeft aangenomen.

Sinds 16 maart 2013 geldt al een wettelijke maximale betalingstermijn van in beginsel 60 dagen. Voor de overheid geldt een termijn van 30 dagen. Er mag sindsdien ook zonder enige aanmaning of ingebrekestelling € 40 aan incassokosten in rekening worden gebracht. Daar mag niet van worden afgeweken ten nadele van de schuldeiser. Daarnaast kunnen partijen ook na de aanmaning volgens een staffel meer incassokosten in rekening brengen. Niet natuurlijke personen mogen daarbij ook hogere buitengerechtelijke incassokosten afspreken.

Ander betalingsgedrag
Deze wettelijke betalingsregeling zou het betalingsgedrag tussen ondernemers en tussen ondernemers en de overheid moeten verbeteren. Dat is echter maar niet gebeurd. De betalingsachterstanden zijn sinds de recessie zelfs opgelopen in plaats van afgenomen. Dat komt met name door de uitzonderingsmogelijkheid die de wet biedt, waardoor grote ondernemers (‘groot’ volgens het jaarrekeningenrecht) toch pas na 60 dagen kunnen betalen zonder dat zij daarvoor worden beboet. Het initiatiefwetsvoorstel stelt hier nu paal en perk aan.

Ondertussen
Ondertussen sluiten zich steeds meer grote ondernemingen aan bij het manifest waarin zij toezeggen de facturen van het MKB binnen 30 dagen te betalen. Zij doen dit in het kader van Betaalme.nu, een initiatief dat wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.