Zieke werknemer

Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan redelijke voorschriften van zijn werkgever of een deskundige van de werkgever. Doet hij dat zonder deugdelijke reden niet, dan verspeelt hij zijn recht op loon. Van 2005 t/m 2013 oordeelden diverse rechters dat de werknemer in zo’n geval wel zijn recht op loon verspeelt voor het gedeelte waarvoor hij had kunnen werken, maar niet voor het gedeelte waarvoor hij arbeidsongeschikt was. Medio 2013 oordeelden de Gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch anders. Wat nu?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch oordeelden hier dat de werknemer zijn volledige recht op loon verspeelt – dus ook over het gedeelte waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is. Deze verschillen waren voor de Rechtbank Midden-Nederland reden om rechtsvragen aan de Hoge Raad te stellen. De Hoge Raad heeft in een arrest van 6 juni 2014 geoordeeld dat in zo’n geval het volledige recht op loon van de werknemer vervalt gedurende de periode dat hij de passende arbeid niet verricht of niet meewerkt aan redelijke voorschriften.

Deze uitspraak van de Hoge Raad geeft werkgevers meer middelen om ervoor te zorgen dat gedeeltelijk zieke werknemers passende arbeid verrichten. Of dat zij meewerken aan redelijke voorschriften die daarop zijn gericht. Werkgevers kunnen hierdoor het verkrijgen van medewerking van werknemers aan maatregelen voor het verrichten van passende arbeid anders invullen. Een hogere premie Werkhervattingskas of loonsancties kunnen daardoor worden voorkomen.