Het UBO-register had er op 26 juni jl. moeten zijn, op grond van een Europeesrechtelijke verplichting. Nederland heeft deze deadline niet gehaald, net als veel andere lidstaten van de EU. Het conceptwetsvoorstel kreeg tijdens de consultatieronde al veel kritiek te verduren. Die kritiek richt zich vooral op de privacybescherming van de UBO’s (Ultimate Benificial Owners). Door het (deels) openbaar maken van het UBO-register, zou die onvoldoende zijn gewaarborgd. Het definitieve wetsvoorstel wordt niet eerder verwacht dan dit najaar. De kans is dus zeer klein dat het register er dit jaar nog komt.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’.
Met andere woorden: een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit (bijvoorbeeld onderneming of rechtspersoon).

Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten of om feitelijke zeggenschap.
In de voorgestelde regeling wordt geen precieze definitie gegeven van een UBO. Wanneer iemand als UBO kwalificeert zal daarom nog nader moeten worden uitgewerkt.

Waarom UBO?
In het kader van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd.

Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, door transparant te maken wie de UBO van een bedrijf is. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister met de Kamer van Koophandel (KvK) als beheerder.

Voor wie geldt registratieplicht?
Niet voor alle UBO’s geldt een registratieplicht. De registratieplicht geldt voor de in artikel 5 en artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007 genoemde ondernemingen en rechtspersonen, tenzij anders is bepaald.