VARSchijnzelfstandigheid moet harder worden aangepakt. Om dit te bereiken wil de regering met de invoering van de VAR webmodule per 1 januari 2015 de opdrachtgever medeverantwoordelijk maken voor de juistheid van de VAR-aanvraag. De concrete plannen zullen op korte termijn worden opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014.

Door de vrijwaring die verbonden is aan de VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) lopen opdrachtgevers op dit moment weinig risico als zij met zelfstandigen werken die in het bezit zijn van een onjuiste VAR. Het gaat hier om situaties waarbij de opdrachtnemer formeel als zelfstandige werkt terwijl feitelijk sprake is van werknemerschap. Door deze schijnzelfstandigheid worden ten onrechte fiscale ondernemersfaciliteiten toegekend. Alleen het intrekken van een eerder afgegeven VAR-wuo is niet voldoende. En het invoeren van een wettelijke definitie van de begrippen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige’ zou volgens de staatssecretaris van Financiën het probleem rondom schijnzelfstandigheid evenmin oplossen.

VAR webmodule

Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe VAR-systematiek die de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet gaan herstellen. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever per 1 januari 2015 met de invoering van de VAR webmodule medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Bij gebleken onjuistheid kan de opdrachtgever hier door de Belastingdienst op worden aangesproken via naheffingen inclusief boete. De schijnzelfstandige zou zich in dat geval afhankelijk van de omstandigheden van het geval bij de rechter kunnen beroepen op de civiele arbeidsrechtelijke bescherming en op de werknemersverzekeringen.

Pilot in de zorg

De extra controle van de Belastingdienst op zelfstandigheid heeft de afgelopen maanden vooral in de zorg geleid tot intrekking van een groot aantal VAR verklaringen winst uit onderneming. Nu blijkt dat deze zelfstandige zorgverleners onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking kunnen komen voor een VAR-wuo. Een bestaand pilot bij zorgkantoren in de langdurige zorg zal namelijk op korte termijn met 1500 extra plekken worden opengesteld voor zzp’ers die een ondernemersprofiel hebben. Bij de beoordeling zal naast de contractsvrijheid ook worden gekeken of de zzp’er:

  • een BIG registratie of een keurmerk thuiszorg (Kiwa) heeft;
  • zelf verantwoordelijk is voor het aantal cliënten;
  • zelfstandig een administratie ‘van indicatie tot facturatie’ voert;
  • en voor eigen (bij)scholing zorgt.

Advies

Het Adviescollege voor toetsing regeldruk (Actal) vindt het echter niet verstandig om de VAR webmodule in zijn huidige vorm in te voeren. Omdat de regering eigenlijk niet duidelijk maakt hoe omvangrijk de schijnzelfstandigheid is, blijft het onzeker of de toename van de regeldruk proportioneel is. Ook stelt het Adviescollege dat de module te veel vragen bevat die niet direct van invloed zijn op de aard van de af te geven VAR. De staatssecretaris meent echter dat de problematiek rond de VAR onverminderd zal voortduren als het kabinet dit advies zou volgen. Daarom vindt hij dat het kabinet dit deel van het advies naast zich moet neerleggen. Wel komt de staatssecretaris binnenkort alsnog met een meer uitgebreide reactie op het advies van Actal.

Meer informatie: ministerie van Financiën, 23 april 2014, DB/2014/193U