Deskundigheid
De mkb-accountant kan bogen op een brede accountantsopleiding op ten minste hbo-plus- of universitair niveau. Daarnaast hebben veel mkb-accountants bijvoorbeeld ook een fiscale opleiding op ten minste hbo-niveau gevolgd. Dat zegt enerzijds iets over het denkniveau van de accountant en anderzijds iets over het werkniveau, waarbij hij/zij de brede adviesfunctie richting mkb’er perfect kan vervullen. Bij een administratiekantoor is het maar afwachten welk werk- en denkniveau de medewerkers hebben. Van de pakweg 20.000 administratiekantoren in Nederland (bron: ‘Cijfers en Trends’, augustus 2014) is slechts 5 procent aangesloten bij een beroepsorganisatie: NOAB. Om lid te worden van deze organisatie geldt een minimumopleidingsniveau van MBA (Boekhoudopleiding op mbo-niveau, en niet te verwarren met de universitaire, bedrijfskundige master MBA). Bij de andere 95 procent heeft de mkb’er garantie tot aan de voordeur.

De titels Registeraccountant (RA) en Accountant-Administratieconsulent (AA)  zijn wettelijk beschermd. Iemand mag zichzelf pas accountant noemen als hij/zij de opleiding tot accountant succesvol heeft afgerond én is ingeschreven in het accountantsregister van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).
Ook andere aanduidingen, zoals accountantskantoor en accountancy vallen onder deze bescherming. Albert Stoter staat onder nr. 8497 ingeschreven als Registeraccountant in het accountantsregister.

De titel accountant heeft zijn waarde de afgelopen honderd jaar bewezen. En niet voor niets. Ondertussen mag iedereen zich boekhouder of administrateur noemen, met alle gevolgen van dien. Alleen accountants mogen bij wet financiële verantwoordingen certificeren. Veel mkb’ers zijn echter niet controleplichtig, waardoor ze niet gedwongen kunnen worden om een accountant in de arm te nemen. De mkb’er die bewust wél een accountant inschakelt, geeft daarmee een positief signaal af richting stakeholders als de Belastingdienst en de bank. Zij zien de accountant als dé deskundige op het gebied van verslaggeving en controle. In die zin wordt bijvoorbeeld ook bij samenstelopdrachten indirecte zekerheid verschaft aan deze gebruikers (conclusie ‘Imago van de accountant in het MKB’, NEMACC, juli 2013). Op dit gebied lopen accountantskantoren beduidend voor op administratiekantoren.

Kwaliteitsbeheersing
Accountantskantoren vallen onder een kwaliteitsbeheersingsstelsel, waarbij periodieke toetsing op organisatieniveau een wezenlijke controle vormt op de werkzaamheden binnen het kantoor. Dat biedt zekerheid voor de mkb’er. Administratiekantoren daarentegen kennen óf geen enkele kwaliteitsborging (zij zijn bij geen enkele organisatie met een leidend stelsel aangesloten), óf er is sprake van een borging (NOAB) die qua zwaarte totaal niet kan wedijveren met die van accountantskantoren.

Permanente Educatie
Wij zijn verplicht verplicht om binnen een driejaarstermijn 120 PE-uren te halen. De beroepsorganisatie draagt daarbij verplichte onderwerpen aan die de kwaliteit van de accountantsdienstverlening voor de mkb’er borgen. Een administratiekantoor kent geen enkele eis ten aanzien van het up-to-date houden van kennis, behoudens de 5 procent NOAB-leden. De NOAB-eis van minimaal 32 uur in twee jaar tijd valt echter in het niet bij de educatie-eisen van de mkb-accountant.

Calamiteiten en continuïteit
Bij mogelijke geschillen tussen de mkb’er en de accountant bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een klachtencommissie of tuchtrechter. De meeste administratiekantoren kennen een dergelijke routing niet. Slechts een civiel-juridische route is dan een optie voor de mkb’er. En die is duur.
Wij zijn als accountant verplicht om een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat eventuele schade, veroorzaakt door fouten van een accountant, vergoed worden. Dit ongeacht de financiële positie van het accountantskantoor. Administratiekantoren kennen geen verplichting voor het afsluiten van verzekeringen.

Confidesk heeft door middel van een waarnemingsovereenkomst waarborgen getroffen voor de continuïteit van de dienstverlening in geval van ziekte, overlijden en dergelijke. Op grond van onze beroepsregels zijn wij hiertoe verplicht. Of dit bij een administratiekantoor ook goed geregeld is? Het zou kunnen, maar het hoeft niet.

Gedragscode
Wij zijn gebonden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). In deze gedragscode staat een aantal belangrijke zaken geregeld waaraan de accountant zich heeft te houden. De belangrijkste zijn:

  • professionaliteit,
  • integriteit,
  • objectiviteit,
  • vakbekwaamheid en zorgvuldigheid,
  • vertrouwelijkheid.

Deze gedragscode gaat veel verder dan wettelijke bepalingen en is bedoeld om de belangen van ons beroep en van de klant te waarborgen.

Een administratiekantoor heeft alleen te maken met de wettelijke bepalingen.