LELYSTAD-RECHTBANK

Van het forfaitaire stelsel van box 3 kan niet worden gezegd dat het elke redelijke grond ontbeert. Gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt, is dit stelsel dan ook niet in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dit stelt de Hoge Raad in een uitspraak over de mogelijke strijdigheid van box 3 met het eigendomsrecht.

Al eerder had het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een (vermogens)belasting van 1,2 percent over de waarde van de bezittingen voor belanghebbende geen individuele, buitensporige last vormde. Advocaat-Generaal (A-G) Niessen wierp onlangs een ander licht op de zaak door te stellen dat de box 3-heffing het eigendomsrecht wel degelijk uitholt. De A-G wees er op dat belastingplichtigen moeten interen op hun vermogen als de effectieve belastingdruk meer dan 100% bedraagt.

Buitensporig zware last

De Hoge Raad volgt de AG dus niet in zijn standpunt dat er sprake is van een individuele, buitensporige last. In deze zeer feitelijke casus was sprake van een slechts één vermogensbestanddeel in Box 3, te weten een onroerende zaak. Daarnaast zou volgens de Hoge Raad het forfaitaire stelsel slechts dan in strijd komen met artikel 1 Eerste Protocol (EP) bij het EVRM indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, daardoor zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last (zie HR 3 april 2015, nr. 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812, BNB 2015/174).

Pas als blijkt dat het forfaitaire rendement over die reeks van jaren onhaalbaar is, mag van de wetgever worden verwacht dat hij de regeling aanpast, aldus de Hoge Raad. Dit arrest lijkt daarmee geen goede voorbode te zijn voor de uitkomst van de door de Bond van Belastingbetalers opgestarte proefprocedures. Mogelijk dat beroep op een individuele, buitensporige last eerder kans van slagen heeft.

Meer informatie: Hoge Raad, 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1129

 

Bron: Register Belastingadviseurs