Recent kregen we de volgende vraag van een cliënt:
Binnenkort komt er iemand bij ons werken. Zij zal op zaterdagochtend ongeveer 3 uur per week werken. Op welke manier kunnen wij haar betalen? Moeten we haar dan in loondienst nemen? 

Voor een opdrachtgever is het van belang om vast te stellen of hij met iemand die werkzaamheden voor hem of haar verricht een (echte of fictieve) dienstbetrekking heeft of niet. Is dat wel het geval dan is de opdrachtgever voor de loonheffingen, premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet werkgever. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever op de beloning voor de werkzaamheden loonheffingen en premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Gebeurt dit niet (omdat de opdrachtgever ten onrechte van mening is dat hij niet inhoudingsplichtig is), dan kan de Belastingdienst later naheffingsaanslagen opleggen, vaak verhoogd met boete en rente. De opdrachtgever moet dan maar afwachten of hij er in slaagt deze bedragen te verhalen op de opdrachtnemer.

Als iemand in uw onderneming komt werken zijn er in beginsel drie mogelijkheden:

De desbetreffende persoon

  1. heeft een dienstverband met u
  2. verricht diensten aan u als ondernemer (een zzp-er is ook een ondernemer)
  3. geen van bovenstaande

1 Dienstverband
Er is sprake van een dienstverband als de relatie aan de volgende drie kenmerken voldoet:

a. Er moet sprake zijn van betaling voor de verrichte arbeid.

Als hoofdverplichting van de werkgever vloeit uit de arbeidsovereenkomst voort de betaling van het loon op de daartoe bepaalde tijd en in de toegestane vorm(en). Het loon behoeft niet tot een vooraf vaststaande hoogte of in een vast geldbedrag te zijn overeengekomen.
Een (reële) kostenvergoeding vormt geen loon in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

b. De arbeid moet persoonlijk worden verricht

De werknemer moet persoonlijk de bedongen arbeid verrichten. Daarvan kan slechts met toestemming van de werkgever worden afgeweken.

c. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

Een gezagsverhouding is het recht van de werkgever om de werknemer opdrachten en aanwijzingen te geven over het werk dat de werknemer moet doen. De werknemer moet de aanwijzingen opvolgen. Ook als een werkgever feitelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet of nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er toch sprake zijn van een gezagsverhouding.

Ontbreekt één van deze drie kenmerken, dan is er geen sprake van een dienstverband.
Hierbij gaat het niet alleen om hoe dit omschreven staat in de overeenkomst, maar vooral over de vraag hoe in de praktijd gehandeld wordt.

2 Diensten als ondernemer
Als de persoon die de diensten verricht als ondernemer dan zal hij zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en facturen sturen voor de overeengekomen vergoeding..
Maar ook dan zal de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet moeten kunnen worden beschouwd als dienstverband.
Als u een schilder inhuurt om uw pand te schilderen, dan is het meestal wel duidelijk dat er geen sprake is van een dienstverband.
Maar als u een zzp-er inhuurt om uw afdeling verkoop te leiden, dan wordt het al lastiger.

Om te voorkomen dat een een overeenkomst als dienstverband wordt beschouwd kunt u gebruik maken van één van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Deze kunt u HIER vinden.

3 Geen van bovenstaande
Als er geen sprake is van een dienstverband of diensten als ondernemer dan worden de uitbetaalde bedragen beschouwd als Uitbetaling aan derden.
Dat betekent dat de ontvanger van het bedrag deze bedragen in zijn aangifte inkomstenbelasting dient aan te geven als Resultaat uit overige werkzaamheden.

De opdrachtgever dient deze uitbetaalde bedragen dan binnen een maand na afloop van het jaar door te geven aan de belastingdienst.
Meer informatie hierover vind u HIER.