Nieuws

Teruggaaf BTW op oninbare vorderingen

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen.

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. U stuurt dan een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In uw verzoek noteert u in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van uw afnemer
  • datum en nummer van de betreffende factuur
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

Indien u een creditnota stuurt naar de klant, omdat er sprake is van een geschil, dan mag u de in deze creditnota begrepen BTW wèl in mindering brengen op de af te dragen btw. Dat moet dat plaatsvinden in de periode waarin u de creditnota verstrekt.

 

Bovenstaande regeling is wettelijk vastgelegd. Desondanks dacht een vof (een accountants- en belastingadvieskantoor !!) dat het ook mogelijk was om de niet betaalde BTW terug te krijgen door deze in de BTW aangifte als voorbelasting in mindering te brengen.

In de onderhavige procedure had de inspecteur aan een vof een naheffingsaanslag met verzuimboete opgelegd over het tijdvak januari 2008, omdat de vof niet alle informatie had verstrekt over de opbouw van de afgetrokken voorbelasting. In de bezwaarfase bleek dat in de voorbelasting een bedrag van € 9.052 aan btw is begrepen die ziet op oninbare vorderingen. De inspecteur liet de naheffing voor dit deel in stand, omdat hij meende dat de vof deze btw via een apart verzoek had moeten terugvragen.

Het Hof wijst de vof er op dat de wettelijke bepaling verplicht tot het indienen van een afzonderlijk verzoek om teruggaaf van btw ter zake van leveringen en diensten die niet is of zal worden betaald. Alleen de btw begrepen in creditnota’s mag op basis van een goedkeuring rechtstreeks op de aangifte in mindering worden gebracht. De verzuimboete bleef eveneens in stand omdat de vof in hoger beroep daartegen geen inhoudelijke grieven had aangevoerd.

Het Hof verklaarde het hoger beroep van de vof ongegrond.

Bron: Hof Amsterdam, 4-4-2013, nr. 12/00096 (gepubliceerd 17-4-2013)

Businessevent Zeewolde 16 mei a.s.

Businessevent entreekaartConfidesk is ook aanwezig op het Business Event Zeewolde, de informele ontmoetingsplaats voor Ondernemend Zeewolde op donderdag 16 mei van 18.00 tot 22.00 uur in The Harbour in Zeewolde.

Wilt u er ook bij zijn? Print dan deze UITNODIGING uit!

 

Voor meer informatie over het evenement, klik HIER.

VVD en SP komen met initiatiefwet tegen acquisitiefraude

De Tweede Kamerfracties van VVD en SP komen met een initiatiefwet tegen acquisitiefraude. Ondernemers moeten daarin meer bescherming krijgen tegen oneerlijke handelspraktijken en makkelijker van misleidende overeenkomsten af kunnen. Ook moet acquisitiefraude strafbaar worden. De fracties hopen de nieuwe wet nog dit jaar door de Kamer te loodsen.

Ondernemers nauwelijks beschermd

“Acquisitiefraude is een groot probleem voor ondernemend Nederland, dat krachtig bestreden moet worden”, stellen de Tweede Kamerfracties van VVD en SP. Zij constateren dat de huidige wetten tekort schieten. Acquisitiefraude is momenteel niet strafbaar en ondernemers die er mee te maken krijgen worden nauwelijks beschermd.

Niet bestaande gidsen en spookfacturen

Ondernemers worden dagelijks misleid door malafide aanbieders van advertentieruimte in niet bestaande of weinig gelezen Stapeltje geld(internet)gidsen. Door het gebruik van oneerlijke handelspraktijken, zoals bijvoorbeeld de beruchte ‘kleine lettertjes’, zitten zij vast aan langdurige overeenkomsten waar zij niks aan hebben. Ook spookfacturen zijn een bron van ergernis. Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven door acquisitiefraude jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro schade lijdt.

Initiatiefwet

SP en VVD willen deze malafide praktijken bestrijden. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten dienen hiertoe samen een initiatiefwet in.

Strafbaar

De twee Kamerleden stellen een tweeledige aanpak voor. VVD-Kamerlid Van Oosten: “In de eerste plaats zorgen we er voor dat ondernemers beschermd worden tegen deze oneerlijke handelspraktijken.Ze moeten op eenvoudige wijze af kunnen van overeenkomsten die op misleidende wijze tot stand zijn gekomen.” Gesthuizen vult aan: “Daarnaast stellen we ook een expliciete strafbepaling voor: acquisitiefraude moet strafbaar worden. Er zitten georganiseerde bendes achter deze praktijken, die moeten hard worden aangepakt.”

Rechtbank vroeg maatregelen

Dat de wet tekort schiet, werd recent nog benadrukt in een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (d.d. 20 februari 2013). De rechtbank stelde in deze zaak vast dat acquisitiefraude een groot probleem is en dat ‘het wenselijk is dat verdergaande maatregelen getroffen worden om aan acquisitiefraude een einde te maken’. Gesthuizen en Van Oosten pakken deze handschoen nu op door samen een wet in te dienen. SP en VVD hopen nog dit jaar het wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen.

 

Antwoorden over verlaagd BTW-tarief voor renovatie (update)

renovatieDe vragen en antwoorden over de tijdelijke btw-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen zijn geactualiseerd. Het verlaagde btw-tarief geldt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

 

 

Update vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013(verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen).

A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin? En als een tuinarchitect naast het maken van een ontwerp ook de aanleg van de tuin begeleid?

Het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin behorende bij een woning ouder dan twee jaar valt niet onder het verlaagde tarief. Dit is anders als tuinarchitecten en dergelijke ondernemers naast het maken van een ontwerp ook de aanleg en het onderhoud van de tuin begeleiden. In dat geval kan het verlaagde tarief op de arbeidskosten worden toegepast.

B. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken in de tuin?
Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken die worden geplaatst in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar kan het verlaagde tarief worden toegepast.

C. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Kan verduidelijkt worden wat dient te worden verstaan onder “opdrachtgever”, “eigen bedrijf” en “in de eigen bedrijf vervaardigde goederen”?
Met “opdrachtgever” wordt bedoeld de eigenaar/(ver)huurder van de woning die de renovatie- en herstelwerkzaamheid afneemt. Met de term “eigen bedrijf” wordt bedoeld het bedrijf van degene die voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt. Onder “in de eigen bedrijf vervaardigde goederen” wordt verstaan de goederen die op maat worden gemaakt door de in de vorige volzin bedoelde ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning van die afnemer verricht.

D. Een ondernemer levert een “op maat gemaakte deur” aan een andere ondernemer of direct aan de “consument” die de deur in het kader van een renovatie in de woning zal bevestigen. Welk btw-tarief dient de eerstgenoemde ondernemer op de factuur te vermelden?
Hier is sprake van de levering van een (op maat gemaakte) deur. De eerstgenoemde ondernemer dient op de factuur het algemene btw-tarief (21%) te vermelden. Zowel voor de materiaal- als voor de arbeidskosten.

E. Geldt de specifieke goedkeuring voor de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning (zie verder vraag C) ook voor bijvoorbeeld op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de tuin aanlegt of onderhoudt en die vervolgens door die ondernemer op locatie worden aangebracht?
Ja, deze goedkeuring geldt ook voor de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de tuin aanlegt of onderhoudt en die vervolgens door die ondernemer op locatie worden aangebracht.

F. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden. Wat houdt de term “begeleiden van de renovatie van de woning” in?
Met de term “begeleiden van de renovatie van de woning” wordt bedoeld dat architecten en dergelijke ondernemers naast het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen ook begeleidende werkzaamheden verrichten zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van de aanbesteding van de renovatie (gunning), de controle op de uitvoering van de renovatie, de directievoering rondom de renovatie en de oplevering van de renovatie.

G. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het leggen van (sier)bestrating door hoveniers of door andere ondernemers in tuinen?
Ja, op de arbeidskosten van het leggen van (sier)bestrating in tuinen die behoren bij woningen ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Als andere ondernemers dan hoveniers (sier)bestrating leggen in tuinen mogen ook zij het verlaagde tarief toepassen.

H. Vallen de arbeidsuren in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 die betrekking hebben op het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen, buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen op hetzelfde perceel als de woning (die meer dan 2 jaar in gebruik is) in opdracht van de afnemer onder het 6%- tarief?
Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen, buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen in/op de bij de woning behorende tuin in opdracht van de afnemer kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

I. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor de werkzaamheden van een constructeur bestaande uit onder meer het narekenen van constructies en het maken van constructietekeningen?
Goedgekeurd is dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden. Een dienst van een ondernemer, zoals een (binnenhuis)architect, een installateur of een constructeur, bestaande uit het ontwerpen van een bouw- of constructietekening, het narekenen van constructies, het maken van een berekening voor ventilatie of ontluchtingskanalen enz. is als zodanig niet te kwalificeren als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en valt daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

J. Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen valt onder het verlaagde tarief, mits de zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Als de bevestiging op een (plat) dak alleen met losse stenen plaatsvindt, worden de zonnepanelen dan in bouwkundig opzicht onderdeel van de woning? En hoe zit dat bij buitenzonweringen?
Buitenzonwering wordt zodanig bevestigd/aangebracht dat daarvan kan worden aangenomen dat dit onderdeel gaat uitmaken van de woning. Voor zonnepanelen is dat niet altijd het geval. Als zonnepanelen slechts met losse stenen worden vastgelegd is dit onvoldoende om de zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel te laten worden van de woning.

K. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van beregeningsinstallaties en tuinverlichting?
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van beregeningsinstallaties en tuinverlichting in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

L. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het laten doen van bodemonderzoek?
Nee, het laten doen van bodemonderzoek is geen renovatie- en herstelwerkzaamheid.

M. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief voor de werkzaamheden van een grondverzetbedrijf in de tuin?
Ja, de werkzaamheden van een grondverzetbedrijf passen binnen het kader van aanleg/onderhoud van de tuin (behorende bij woningen ouder dan twee jaar). De arbeidskosten die aan deze werkzaamheden zijn toe te rekenen kunnen delen in het verlaagde btw-tarief.

N. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van steigers, beschoeiing contructies en damwanden in de tuin?
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van steigers, beschoeiing constructies en damwanden ten behoeve van zowel de tuin als de woning (ouder dan twee jaar) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

O. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van een boothuis (loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin?
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van een boothuis (loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin behorende bij de woning ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

P. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor kostenadvisering, het opstellen van energielabels en de diensten van verhuizers?
Nee, kostenadvisering, het opstellen van energielabels en de diensten van verhuizers zijn diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

Q. Vóór 1 maart 2013 heeft een architect (of een dergelijke ondernemer) in opdracht van een eigenaar/(ver)huurder van een woning een bouwtekening vervaardigd voor een renovatie. Op de factuur heeft die ondernemer het algemene btw-tarief (21%) vermeld. Na 28 februari 2013 komen partijen overeen dat die ondernemer de renovatie van de woning gaat begeleiden. Is op de arbeidskosten van de vervaardiging van de bouwtekening en op de begeleidende werkzaamheden bij de renovatie van de woning het verlaagde btw-tarief van toepassing?
Nee, in dit geval is sprake van twee verschillende diensten. De eerste dienst (het vervaardigen van de bouwtekening) is afgerond vóór 1 maart 2013 en is daarom terecht belast tegen het algemene btw-tarief. De tweede dienst (de begeleidingswerkzaamheden van de renovatie van de woning) is ook belast tegen het algemene btw-tarief. In dit geval wordt namelijk niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarden van de specifieke goedkeuring voor diensten van architecten en dergelijke ondernemers zoals die is opgenomen in paragraaf 8 van het besluit.

R. Op 1 februari 2013 heeft een architect (of een dergelijke ondernemer) met een eigenaar/(ver)huurder van een woning één overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de ondernemer naast het maken van een bouwtekening ook de renovatie van de woning zal begeleiden. De bouwtekening is op 15 februari 2013 gereedgekomen en daarvoor heeft de architect (of een dergelijke ondernemer) een (deel)factuur uitgereikt met daarop het algemene btw-tarief (21%). De begeleidende werkzaamheden bij de renovatie van de woning worden afgerond vóór 1 maart 2014. Geldt het verlaagde btw-tarief op de arbeidkosten van de hele dienst?
Ja, op de arbeidskosten van de dienst bestaande uit het maken van de bouwtekening én de begeleidende werkzaamheden bij de renovatie van de woning ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. In dit geval is immers sprake van één enkele prestatie die is afgerond vóór 1 maart 2014.

S. Een architect (of een dergelijke ondernemer) is op 1 april 2013 met een particulier overeengekomen om een bouwtekening te maken en de renovatie van de woning te begeleiden. De dienst wordt afgerond vóór 1 maart 2014. De architect (of een dergelijke ondernemer) besteedt de constructieberekening uit aan een andere ondernemer. Tegen welk btw-tarief dient de laatstgenoemde ondernemer aan de architect te factureren?
De dienst van de (laatstgenoemde) ondernemer bestaande uit het maken van een constructieberekening aan de architect (of een dergelijke ondernemer) is belast tegen het algemene btw-tarief. Zie verder ook vraag I.

T . Een architect (of een dergelijke ondernemer) besteedt een deel van het maken van een ontwerp uit aan een constructeur/ingenieur die zich daarbij tegelijkertijd verbindt begeleidende werkzaamheden te verrichten. Kan het verlaagde tarief worden toegepast op de arbeidskosten van de constructeur/ingenieur?
Ja, mits het gaat om begeleidende werkzaamheden als bedoeld in F.

U. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën e.d. aan de binnenzijde van de woning?
Nee, het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën e.d. aan de de binnenzijde van de woning zijn diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

V. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Vallen standaard keuken(kasten) hier ook onder?
Nee, standaard keuken(kasten) vallen hier niet onder. Deze goederen worden niet in opdracht van de opdrachtgever “op maat gemaakt”.

W. Een particulier heeft op 1 januari 2013 voor één jaar een onderhoudsabonnement afgesloten met een ondernemer die één keer per week het gras komt maaien. Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is afgerond?
In dit geval is sprake van een doorlopende prestatie. Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die begint vóór 1 maart 2013 en eindigt op 31
december 2013 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt tussen 1 maart 2013 en 31 december 2013 geldt het verlaagde btw-tarief. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 maart 2013 geldt het algemene btw-tarief.

X. In de tuin behorende bij een woning ouder dan twee jaar staat een oude schuur. Deze schuur wordt gesloopt. Vervolgens wordt op dezelfde plaats een nieuwe garage geplaatst. Kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast op het (nieuw)bouwen van de garage?
Ja, op de arbeidskosten van het bouwen van de garage die zich bevindt op hetzelfde perceel als de woning kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Op de arbeidskosten die toerekenbaar zijn aan het slopen van de schuur kan in dit geval het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Nu de garage op dezelfde plaats komt als de gesloopte schuur is sprake van sloopwerkzaamheden die plaatsvinden in het kader van renovatie en herstelwerkzaamheden.

Y. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuringen) en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel?
Nee, het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuringen) en het enkel aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel zijn diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen daarom niet onder het verlaagde btw-tarief. Als een ondernemer een dakkapel aanbrengt op een woning ouder dan twee jaar en daarbij met de opdrachtgever overeenkomt de benodigde vergunning aan te vragen, vormt het aanvragen van de vergunning een onzelfstandig onderdeel van die prestatie.

Z. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor drainageonderhoud en bodemsanering, tanksanering en grondwatersanering?
Ja, op de arbeidskosten van drainageonderhoud, bodemsanering, tanksanering en grondwatersanering binnen het perceel van de woning en de bijbehorende tuin kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

AA.Goedgekeurd is dat het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast op de arbeidskosten van hoveniers (en soortgelijke ondernemers) voor het aanleggen en onderhouden van tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar. Geldt deze goedkeuring ook voor gemeenschappelijke tuinen van appartementencomplexen en verpleeg- en verzorgingsinstellingen?
Ja, op de arbeidskosten van hoveniers (en soortgelijke ondernemers) voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij een appartementencomplex of een verpleeg- en verzorgingsinstelling in opdracht van de eigenaar/(ver)huurder van dat complex of die instelling kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

AB. Het verlaagde btw-tarief kan niet worden toegepast op het bestrijden van ongedierte (zoals boktorren, houtworm, ratten etc.). Kan het verlaagde btw-tarief wel worden toegepast op de arbeidskosten van werkzaamheden die direct verband houden met het verstevigen van de constructie van de woning?
Ja, op de arbeidskosten van werkzaamheden die direct verband houden met het herstellen van de constructie van de woning (ouder dan twee jaar) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

 

Akkoord over wegenbelasting voor oldtimers

oldtimerDe afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. Dat is het gevolg van een akkoord dat staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft gesloten met een aantal brancheverenigingen die de belangen van eigenaren van oldtimers vertegenwoordigen.

 De leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto’s gaat naar 40 jaar. Voor benzineauto’s ouder dan 26 jaar komt er een zogeheten ‘kwarttarief’, met een maximum van 120 euro per jaar. Ze mogen dan alleen in de winter niet rijden. Diesels en lpg-auto’s zijn uitgezonderd van het kwarttarief.

Verder komt er een overgangstermijn voor personen- en bestelauto’s die rijden op benzine, voor motorfietsen, bussen en vrachtauto’s ouder dan 26 jaar. Diesels en lpg-auto’s krijgen geen overgangsregeling. Wel gaat ook hier de leeftijdsgrens naar 40 jaar.

Overleg over de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers was een opdracht van de Tweede Kamer, die de maatregel uit het regeerakkoord om oldtimers niet langer vrij te stellen van wegenbelasting te ver vond gaan. De Kamer vreest dat veel liefhebbers die op zondag met hun oldtimer een ritje maken gedwongen worden door de hoge kosten hun ‘rijdend cultureel erfgoed’ te verkopen.

Oud-minister Jan Kees de Jager van Financiën speelde de afgelopen dagen nog een bemiddelende rol in het overleg tussen Weekers en de ‘oldtimeralliantie’.

Weekers is verheugd dat er uit het overleg een voor iedereen acceptabel alternatief is gerold. ‘Dit is uiteindelijk de meest eenvoudige oplossing binnen de door de Tweede Kamer gestelde voorwaarden, en een die de minste rompslomp betekent voor de rijders.’

De maatregel uit het regeerakkoord moest de schatkist 153 miljoen euro opleveren; het eerste voorstel van de brancheverenigingen zou Weekers 126 miljoen euro per jaar kosten. In de uiteindelijke deal haalt Weekers 125 miljoen op voor de schatkist. De Kamer spreekt donderdag over het oldtimerakkoord.

Deponering conceptjaarrekening is niet voldoende!

Steeds meer bedrijven met deponeringsplicht blijken voorlopige jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Ook het aantal bedrijven dat geheel niet of te laat deponeert is sterk toegenomen. Dit blijkt uit onderzoeken van Het Financieele Dagblad en kredietverzekeraar Graydon.

In principe is iedere rechtspersoon (BV, NV, Coöperatieve Vereniging etc.) verplicht haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit dient binnen acht dagen na vaststelling van deze jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of Algemene Ledenvergadering te gebeuren. De uiterste termijn voor deponering is echter dertien maanden na afloop van het boekjaar. Per 31 januari 2013 hadden alle jaarrekeningen over het jaar 2011 dus gedeponeerd moeten zijn.

Het deponeren van een voorlopige of conceptjaarrekening is niet voldoende. Niet voldoen aan de deponeringsplicht betekent een economisch delict en een risico op een boete, die kan oplopen tot € 19.500. Daarenboven kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor tekorten in het geval van een faillissement.

Geen versnelde afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Helaas! Als gevolg van het onlangs gesloten sociaal akkoord is het op 1 maart jl. gepresenteerde bezuinigingspakket van tafel geveegd. Een voor ondernemers belangrijke maatregel in dit pakket was de mogelijkheid tot versneld (tot 50% van de aanschafwaarde) afschrijven van bedrijfsmiddelen voor investeringen in 2013.

Het kabinet heeft nu besloten om af te zien van het op 1 maart gepresenteerde pakket.

In brief aan de Tweede Kamer wordt dit als volgt gepresenteerd:

“Kabinet en sociale partners delen de opvatting dat herstel van de overheidsfinanciën ook in 2014 van belang is. Of het aangekondigde pakket daarvoor noodzakelijk is, is op dit moment echter nog onzeker. Mogelijk trekt de economie later dit jaar aan, waardoor aanvullende maatregelen in 2014 beperkt of zelfs achterwege kunnen blijven. Sociale partners hebben aandacht gevraagd voor deze onzekerheid en hun zorgen uitgesproken voor de ongunstige economische en maatschappelijke effecten die het pakket kan hebben. Tegen die achtergrond is het kabinet bereid deze onzekerheid expliciet mee te nemen door de begrotingsbesluitvorming te faseren. Na overleg met sociale partners is besloten dat het kabinet afziet van het voorgestelde pakket. Het kabinet zal aanvullende maatregelen nemen indien de MEV-raming van het CPB gegeven het saldodoel 2014 daartoe aanleiding geeft.”

De volledige brief is HIER te downloaden.

 

Belastingdienst publiceert Handboek Ondernemen 2013.

De Belastingdienst laat weten dat Handboek Ondernemen 2013 is gepubliceerd. In het handboek is informatie te vinden voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies.

Ondernemers krijgen antwoord op vragen die elke ondernemer heeft. Bijvoorbeeld: Met welke belastingen krijgt de ondernemer te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie? Hoe zit het met investeringen en met bedrijfsruimte? Wat te doen als er personeel in dienst komt? En vooral, welke gevolgen hebben deze kwesties voor de belastingen, bijdragen en premies?

 

Het handboek is HIER te downloaden:

Handboek Ondernemen 2013

Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract

Need a job

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Dat moet ervoor zorgen dat flexwerkers sneller zekerheid krijgen over hun baan. Daarom wordt de ketenbepaling verkort en mag u geen proeftijd meer opnemen in contracten van zes maanden of korter.

Organisaties zetten steeds vaker flexwerkers in. Zo kunnen zij zich snel aanpassen aan veranderingen. Is er tijdelijk meer werk voorhanden, dan kunnen flexwerkers deze tijdelijke drukte opvangen. De laatste tijd is de flexibele arbeidsrelatie echter gebruikt als alternatief voor een vast contract. Op die manier ontwijken werkgevers regels over ontslagbescherming en cao-bepalingen. In het sociaal akkoord zijn nu maatregelen afgesproken om schijnconstructies te voorkomen en de positie van de flexwerker te versterken.

Kabinet wil ketenbepaling aanpassen

Op dit moment hebben werknemers recht op een vast contract na drie tijdelijke contracten of na verloop van drie jaar. Per 1 januari 2015 wordt de ketenbepaling gewijzigd. U kunt een werknemer dan nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten geven, maar de duur van de ketenbepaling is dan nog slechts twee jaar. Zitten er zes maanden of meer tussen twee tijdelijke contracten, dan begint de ketenbepaling opnieuw. Nu is dat na drie maanden. Afwijking van de ketenbepaling in de cao is mogelijk maar het aantal contracten bedraagt maximaal zes in een periode van vier jaar. De nieuwe regeling geldt overigens niet voor jongeren onder de 18 jaar met een contract voor 12 uur of minder.

Geen bijzondere ontslagregels voor payrolling

In het sociaal akkoord staan nog meer maatregelen over flexibele arbeidsrelaties. U mag bijvoorbeeld geen proeftijd meer opnemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. In een tijdelijk contract mag u geen concurrentiebeding opnemen tenzij er bijzondere omstandigheden zijn en in de zorg mogen geen nulurencontracten meer worden gesloten. Bovendien moeten uitzend- en payrollconstructies transparanter worden en gelden er straks voor payrolling geen bijzondere ontslagregels meer.

Ook komt met de plannen uit het sociaal akkoord de arbeidsverledeneis voor de Ziektewet – die per 1 januari 2014 zou worden ingevoerd – te vervallen. Door die eis niet in te voeren, behouden werknemers met een tijdelijk contract recht op een Ziektewetuitkering die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers in vaste dienst.

 

Nieuw op belastingdienst.nl: Stichtingen en verenigingen

De Belastingdienst heeft speciaal voor stichtingen en verenigingen informatie gebundeld op ‘Stichtingen en verenigingen’, een nieuw onderdeel op www.belastingdienst.nl. Hierdoor is het makkelijker voor bestuurders van een stichting of vereniging om informatie te vinden over de verschillende belastingen waar u mee te maken kunt krijgen.

Op Stichtingen en verenigingen is te vinden wanneer men te maken krijgt met bijvoorbeeld btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. De bundeling van informatie vervangt de internetsite www.stivers.nl (inmiddels niet meer te benaderen).

Meer informatie: Klik hier