Nieuws

Vragen en antwoorden over tijdelijke BTW-verlaging

Zoals bekend geldt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 een verlaagd BTW tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen.

Het ministerie van Financiën heeft recent de vragen en antwoorden over deze tijdelijke BTW-verlaging geactualiseerd. Deze vragen en antwoorden zijn HIER te downloaden.

Ondernemers zien na beroerd 1e kwartaal lichtpuntjes in het 2e kwartaal

Nederlandse ondernemers vinden dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 verder is verslechterd. De winstgevendheid is wederom afgenomen. Toch zien ondernemers ook lichtpuntjes. Hoewel ze denken dat de dalende trend in werkgelegenheid zal doorzetten verwachten zij tegelijkertijd een omzetstijging in het tweede kwartaal en zijn zij minder negatief over de investeringen. Dit blijkt uit de resultaten van COEN over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Het 1e kwartaal pakte behoorlijk slecht uit voor Nederlandse ondernemers en ook veel slechter dan verwacht. De omzet (-21,5%) pakte slechter uit dan verwacht (-16,1%) en zakte tot het laagste niveau van de afgelopen drie jaren. Ook de export pakte bij meer ondernemers (-10,7%) slechter uit dan verwacht (-4,4%). De verwachte krimp (-19,7%) in de werkgelegenheid kwam nagenoeg uit (-20,1%) en ook het feitelijke investeringsverloop (-20,7%) spoorde met de verwachting. De winstgevendheid is tot een absoluut dieptepunt gedaald (-30,7%). Het totale oordeel over het economisch klimaat zakte tegen de verwachting (-26,6%) in tot het laagste niveau van de laatste jaren (-34,8%).

Lichtpuntjes

Des te opvallender zijn de lichtpuntjes die ondernemers zien voor het 2e kwartaal. De omzetverwachting (5,6%) komt voor het eerst sinds een jaar weer boven de nul lijn uit. Mogelijk heeft dit te maken met het ingrijpen van de overheid door een tijdelijke halte toe te roepen aan de bezuinigingen. Opvallend optimistisch is de stemming over de export (+11,5%). Ondernemers zien duidelijk kansen in het 2e kwartaal. Om omzet binnen te halen is personeel nodig en moet er geïnvesteerd worden. Er wordt dan ook een kleinere krimp (-12,6%) verwacht in de personeelssterkte en in de investeringen (-11,6%). De kosten gaan voor de baten uit. En er zijn steeds meer bedrijven die uit een amper groter wordende ruif moeten eten, waardoor de spoeling steeds dunner wordt. De winstgevendheid blijft daarom zorgwekkend laag (-30,7%).Toch bepalen de lichtpuntjes bij ondernemers de toonzetting: het oordeel (-16,9%) over het economisch klimaat is voor het 2e kwartaal een stuk ‘positiever‘.

Het volledige rapport is te downloaden op www.kvk.nl/coen

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Bron: KvK

Alle EU-landen gaan bankgegevens uitwisselen

In de strijd tegen belastingontduiking en -fraude gaan alle EU-landen bankgegevens uitwisselen, ook Oostenrijk en Luxemburg. Deze landen lagen tot nu toe dwars bij de automatische uitwisseling van data over spaartegoeden van buitenlanders.

Dat stelde premier Mark Rutte woensdag in Brussel na topoverleg met zijn EU-collega’s. Rutte, maar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, bestempelde deze uitkomst als een doorbraak.

Oostenrijk en Luxemburg gingen overstag omdat de EU met vijf landen buiten de unie, waaronder Zwitserland, onderhandelingen begint over automatische uitwisseling.

Met de uitwisseling pakken de EU-lidstaten burgers aan die hun spaarcenten in het buitenland stallen om zo de fiscus in eigen land te ontvluchten. De EU-landen spraken woensdag af dat zij in de toekomst ook gegevens over bijvoorbeeld winsten van aandelen, aan elkaar willen gaan doorspelen.

Veel suggesties voor verbetering werkkostenregeling

Circa de helft van de bij Extendum aangesloten accountantskantoren maakt voor cliënten gebruik van de werkkostenregeling (wkr). Veel kantoren pleiten voor minder uitzonderingen, vereenvoudiging, de mogelijkheid om correcties door te voeren en het vergroten van de vrije ruimte.

Dat blijkt uit een enquête van Extendum onder de eigen leden over hun praktijkervaringen met deze regeling. Van de zeshonderd bij de organisatie aangesloten kantoren werkte 21 procent mee aan het onderzoek.

Op de vraag ‘gebruikt u de wkr’ antwoordt 46 procent van de respondenten ‘nee’.

Van de gebruikers deed 1 procent dat voor het eigen kantoor, 43 procent voor één of meer cliënten en 10 procent voor zowel het kantoor als voor cliënten.

Leden blijken de mogelijkheid om te kiezen voor de wkr voornamelijk te hebben gebruikt voor het behalen van fiscaal voordeel ten opzichte van het regime van de vrije vergoedingen en verstrekkingen.

De belangrijkste reden om relatief weinig gebruik te maken van de regeling is dat het of niet voordeliger was of als te complex en daardoor duurder werd ervaren.

De meest genoemde suggesties tot aanpassing van de huidige en onlangs door staatssecretaris Frans Weekers ter consultatie voorgelegde regeling zijn:

 • minder uitzonderingen;
 • minder gedetailleerd/meer eenvoud;
 • mogelijkheid om correcties door te voeren;
 • vergroten van de vrije ruimte.

Het merendeel van de respondenten vindt de regeling nu te complex. Eén van de redenen is dat de regeling nauw aansluit bij de financiële administratie. Een goede toepassing brengt dan met zich mee dat deze administratie ook zeer actueel is. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Binnen het mkb wordt de financiële administratie vaak pas na afloop van het kalenderjaar afgesloten.

Vergeleken met de administratieve lasten van de wkr wordt het oude systeem als eenvoudiger ervaren en daardoor ook gezien als een minder hoge administratieve last.

Van de respondenten zegt 74 procent de vrije ruimte ontoereikend te vinden. Een passender percentage is lastig vast te stellen: dit is afhankelijk van de branche waarin men actief is en van de samenstelling van het personeel (veel of weinig parttimers). Ook wordt gewezen op de beperkte mogelijkheden die er zijn als de dga de enige werknemer is van een vennootschap.

De respondenten die een schatting afgaven, kwamen uit op getallen tussen de 1,8 en 5 procent. Hierbij tekent 64 procent aan dat een differentiatie op basis van salaris en functie mogelijk zou moeten zijn en ook dat de hoogte van het bedrag zou moeten aansluiten bij de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Verder willen de respondenten graag de mogelijkheid hebben om na afloop van het kalenderjaar de eerder ingediende aangiftes nog te kunnen corrigeren (zonder boete en/of rente). Men wil eigenlijk af van een per periode correcte aangifte, en prefereert bijvoorbeeld een aangifte op basis van schattingen. Dit zou het probleem van de ongelijke afsluitingen van financiële en salarisadministratie ook wegnemen.

Veel respondenten zeggen pas gebruik van de regeling te willen maken als deze definitief is. Verder worden veel vraagtekens gezet bij het noodzakelijkheidscriterium en twijfelen velen of dit daadwerkelijk een voordeel zou opleveren voor de ondernemer.

Opvallend is dat een deel van de respondenten verwacht dat de wkr op den duur toch weer zal worden afgeschaft.

VVD laat hypotheekrenteaftrek vallen in nieuw belastingstelsel

HypotheekrenteaftrekTijdens het verantwoordingsdebat over het afgesloten begrotingsjaar 2012 in de Tweede Kamer heeft Halbe Zijlstra (VVD) aangegeven dat de indien het belastingstelsel fundamenteel wordt gewijzigd, de hypotheekrenteaftrek overbodig kan worden.

De VVD leider geeft aan dat de tarieven voor de inkomstenbelasting dan wel fors omlaag moeten.

De Commissie Van Dijkhuizen heeft een voorstel naar de Kamer gestuurd met betrekking tot versimpeling van het belastingstelsel. Het voorstel geeft aan dat de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe gevallen kan worden beperkt, als gepensioneerden meer belasting zouden betalen en de BTW opnieuw wordt  verhoogd. In ruil daarvoor zouden de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag kunnen. Binnenkort bespreekt de Kamer het voorstel.

De uitspraak van Zijlstra is opmerkelijk omdat de hypotheekrenteaftrek jarenlang één van de pijlers van het verkiezingsprogramma was en tijdens formaties zelfs een ‘breekpunt’. In de formatie met de PvdA heeft de VVD de eerste stap naar het loslaten van de hypotheekrenteaftrek gezet door in het regeerakkoord af te spreken dat het eigen woningbezit fiscaal nog wel wordt gestimuleerd, maar dat de regeling wordt versoberd.

Bron: Elsevier fiscaal

Belastingsysteem moet simpeler volgens ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden evenals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat er een simpeler belastingsysteem moet komen. De Belastingdienst pompt nu miljarden euro’s onnodig rond door enerzijds hoge belastingen te heffen en aan de andere kant hoge toeslagen uit te keren. De tarieven van de inkomstenbelasting kunnen volgens de ondernemingsorganisaties omlaag, zodat werken lonender wordt. Dit is goed voor de economie, aldus de ondernemingsorganisaties.

Financiële prikkel
In Nederland wordt al vanaf het minimumloon een belastingtarief van 42 procent geheven. Vanaf een middeninkomen van 56.000 euro geldt al het toptarief van 52 procent. Dit werkt ontmoedigend en is internationaal zeer afwijkend, aldus de ondernemingsorganisaties.
Meer dan de helft van de opbrengst van de loon- en inkomstenbelasting wordt nu weer teruggegeven in de vorm van heffingskortingen en toeslagen. Ophouden met dit onnodig rondpompen van geld zorgt er, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, voor dat de tarieven naar beneden kunnen. Een lagere belastingdruk geeft bovendien een financiële prikkel om meer te gaan werken.

Toeslagenfabriek
Zijlstra riep deze week het kabinet op zo snel mogelijk met de vereenvoudiging van het belastingstelsel te beginnen en kreeg daarbij steun van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom die de ‘zoektocht naar alternatieven voor de toeslagenfabriek’ zei te steunen. Dit voorjaar worden nadere voorstellen voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel verwacht van de commissie-Van Dijkhuizen.

Register Belastingadviseurs doet voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014

logo RBHet Register Belastingadviseurs (RB) heeft op 14 mei 2013 een voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 aangeboden aan het ministerie van Financiën. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling binnen het Nederlandse MKB.

Uit onderzoek blijkt dat het MKB zwaarder wordt getroffen door de crisis dan het grootbedrijf. De krimp van het MKB zet niet alleen de winsten van bedrijven onder druk, maar leidt ook tot een afname van werkgelegenheid. Hoewel het RB met waardering kennis heeft genomen van de maatregelen die het kabinet neemt om de crisis het hoofd te bieden, hoopt de beroepsvereniging dat de door haar voorgestelde fiscale maatregelen het MKB helpen sterker uit de crisis te komen. Voorzitter Sylvester Schenk: “Het lijkt ons zinvol dat wetgever en parlement minder tijd verdoen met fiscale hypes, en meer aandacht hebben voor de fiscale en financiële moeilijkheden van wat altijd zo beeldend wordt omschreven als de kurk waar onze economie op drijft: het midden- en kleinbedrijf.”

Het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 bevat onder andere voorstellen voor maatregelen die tijdelijk ingevoerd kunnen worden:

 • Uitbreiding willekeurige afschrijving (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
 • Versoepeling afschrijving goodwill (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
 • Versoepeling vrijval oudedagsreserve ter compensatie van verliezen (inkomstenbelasting)
 • Voorkoming verliesverdamping door herwaardering van activa (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
 • Versoepeling fiscale behandeling leningen/durfkapitaal (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
 • Versoepeling gebruikelijkloonregeling (loonbelasting)
 • Introductie heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid (loon- en inkomstenbelasting)

Tevens worden tijdelijke maatregelen genoemd waarmee huidige knelpunten worden weggenomen:

 • Flexibilisering pensioen in eigen beheer (loon- en inkomstenbelasting)
 • Vrijstelling schenkbelasting voor aflossing restschulden
 • Verruiming voorwaarden voor sanering belastingschulden

Het RB heeft ook ideeën voor de budgettaire dekking in de vorm van een aantal tijdelijke lastenverzwaringen. Overigens moet worden bedacht dat enkele maatregelen geen budgettaire dekking vergen.

Klik HIER om het volledige voorstel te openen.

 

Voorwaarden voor elektronisch factureren

Elektronisch factureren is helemaal in! Een digitale factuur is eenvoudig via e-mail te versturen en kan soms automatisch worden verwerkt in administratiesoftware (o.a. in Exact-online). Digitaal factureren kan dus een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. Denk aan besparing op papier en inkt, portokosten, eenvoudiger archivering en snellere en goedkopere verwerking.

Maar welke voorwaarden worden er door de belastingdienst eigenlijk gesteld aan elektronische facturering? Deze zijn als volgt:

 

 1. Op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan. Deze zijn niet anders dan voor papieren facturen
  • uw naam, adres en btw-nummer
  • uw KvK-nummer
  • een uniek volgnummer
  • de datum waarop de factuur gemaakt is
  • de naam en het adres van uw afnemer
  • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
  • het aantal geleverde goederen of diensten
  • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
  • het btw-tarief dat u in rekening brengt
  • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  • het btw-bedrag
 2. U moet kunnen laten zien dat de factuur door de afzender is verstuurd en niet is veranderd.
  • U mag zelf weten of u uw facturen beveiligt, en hoe u dat doet. Als u maar kunt laten zien dat de factuur werkelijk door de afzender is gestuurd (de factuur is authentiek) en niet is veranderd (de factuur is integer).
  •  Voor kleine organisaties is het vaak voldoende om naast de factuur ook andere documenten te bewaren. Bijvoorbeeld de offerte, opdrachtbevestiging en het bewijs van betaling. Grotere organisaties kiezen vaak voor een technische oplossing. Bijvoorbeeld een geavanceerde elektronische handtekening.
  • Het is belangrijk dat u deze ‘bewijzen’ bewaart bij uw facturen. Bij controle van uw administratie kan de belastingdienst u hier om vragen.
  • Hoe zorgt u ervoor dat facturen authentiek en integer zijn? U leest daar meer over op www.e-factureren.info.
 3. De belastingdienst moet de factuur kunnen controleren
  • Net als bij papieren facturen moet u digitale facturen kunnen overhandigen als een inspecteur daar bij een controle om vraagt.
  • U moet  duidelijk kunnen maken wat er met de factuur is gebeurd. Van bestelling tot betaling, en archivering van de factuur. Daarom moeten zender én ontvanger alle gegevens van de factuur bewaren. Dit houdt in dat u bij de digitale factuur ook bijvoorbeeld de offerte, opdrachtbevestiging en bewijs van betaling moet bewaren in uw archief. De belastingdienst kan u namelijk bij een controle vragen om te laten zien dat de factuur van de afzender afkomstig is en niet is veranderd.
  • Bewaar uw digitale facturen
   • Facturen bewaart u in de vorm waarin u ze hebt ontvangen. Een digitale factuur print u dus niet uit, maar slaat u elektronisch op.
   • Bewaar ook de digitale handtekening als u deze ontvangen hebt.
   • Facturen bewaart u 7 jaar. Facturen met betrekking tot onroerende zaken bewaart u 10 jaar.
  • De klant moet zelf controleren of de factuur wel klopt. Hij gaat bijvoorbeeld na of de goederen of diensten inderdaad besteld en ontvangen zijn. De uitkomsten van deze controle moet hij bewaren. Meer informatie over fiscale bewaarplicht leest u in de brochure van de belastingdienst ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’. U kunt deze brochure downloaden.
 4. Uw afnemer moet akkoord gaan met de factuur
  • Uw afnemer is niet verplicht een digitale factuur te accepteren. Het is daarom raadzaam om vooraf met uw zakenpartner te overleggen of en hoe hij digitale facturen wil ontvangen.
  • U kunt een digitale factuur ook gewoon sturen en kijken wat er gebeurt. Wanneer uw klant niet betaalt, dan kunnen daar allerlei redenen voor zijn. Misschien kan of wil uw klant geen digitale facturen ontvangen. Daarom is het verstandig om van te voren af te stemmen. Maar als een klant uw factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, mag u aannemen dat hij ermee akkoord gaat

 

Aantal faillissementen vorige maand iets afgenomen

shutterstock_119017978Vorige maand zijn er in Nederland 682 bedrijven en instellingen failliet verklaard, 28 minder dan in maart. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. De meeste bedrijven gingen over de kop in de bouw en in de handel.

Het aantal was in beide branches wel kleiner dan in maart, vooral in de bouw. Desalniettemin was het aantal faillissementen in beide branches ook in april zeer hoog, aldus het CBS.

Het statistiekbureau heeft eenmanszaken niet meegerekend in zijn cijfers. Het aantal failliet verklaarde bedrijven bereikte in februari de hoogste stand ooit. Toen vielen er 755 bedrijven om.

Het aantal uitgesproken faillissementen in een maand is afhankelijk van het aantal zittingsdagen van de rechtbank en kan daardoor sterk schommelen. Daarom wordt doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat kwam in april uit op 717. In de maand daarvoor was dat 734, de hoogste stand sinds het begin van de reeks in 1981.