Nieuws

Wat kunt u nog doen tegen de box 3-heffing?

De Hoge Raad heeft voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld dat de belastingheffing in box 3 een buitensporig zwaar last vormt op regelniveau.

De Hoge Raad gaat dit niet zelf oplossen, maar laat dit aan de wetgever. De Belastingdienst heeft de (massale) bezwaren tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Het is nu wachten op de wetgever. Mogelijk dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de wetgever nog extra kan stimuleren. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij terugkomt op de uitspraak in de massaalbezwaarprocedure als het EHRM daartoe aanleiding geeft. Algemene compensatie voor alle belastingplichtigen blijft onzeker.

Het oordeel van de Hoge Raad biedt nog wel kansen voor individuele belastingplichtigen waarbij de totale belastingheffing te zwaar wordt omdat er nauwelijks inkomen of vermogen is in box 1 of box 2. Het kan zo zijn dat om die reden belasting over box 3 vermogen teruggegeven moet worden. Het is nog niet zeker hoe de wetgever gaat reageren of hoe een rechter in nieuwe zaken beslist. Wel is zeker dat iedere belastingplichtige bij wie dit speelt individueel – en vooral tijdig – bezwaar moet maken.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-737376.

Hoe krijg ik als particulier subsidie voor mijn elektrische auto?

Wanneer u als particulier een nieuwe of gebruikte elektrische auto koopt kunt u naar verwachting vanaf 1 juli 2020 subsidie krijgen. Het maakt niet uit of u een nieuwe of gebruikte elektrische auto koopt. De subsidie Elektrische personenauto’s particulieren geldt ook voor particulieren die privé een elektrische auto willen leasen,

Aanvraag subsidie via DigiD indienen

U kunt de subsidie Elektrische personenauto’s particulieren aanvragen vanaf waarschijnlijk 1 juli 2020 via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag indienen gaat met gebruik van uw DigiD.

Pas in juli 2020 inschrijven

Op dit moment is de subsidieregeling Elektrische personenauto’s particulieren in consultatie. De overheid biedt u daarmee de mogelijkheid te reageren voordat de subsidie definitief wordt. De subsidieregeling is nu dus nog niet definitief. Na verwerking van de reacties wordt deze naar verwachting in mei of juni gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen zich dan waarschijnlijk  vanaf 1 juli 2020 aanmelden voor de subsidieregeling. De regeling geldt voor elektrische personenauto’s die zijn gekocht nadat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

Geen subsidie voor plug-in hybride auto’s

Plug-in hybride auto’s zijn auto’s die kunnen rijden op elektriciteit en op fossiele brandstoffen. Deze auto’s rijden gemiddeld zuiniger dan auto’s die alleen op fossiele brandstoffen rijden. Maar zij stoten nog steeds CO2 uit. Hiermee zijn ze op de lange termijn geen oplossing voor het klimaatprobleem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 alle nieuwe auto’s die op de markt komen emissieloos zijn. Daarom zet de overheid de subsidie alleen in op 100% elektrische auto’s.

Reden voor de subsidieregeling Elektrische personenauto’s particulieren

Elektrische auto’s stoten geen broeikasgassen uit, zijn goed voor het klimaat en de schone lucht. Met de subsidie wil het kabinet elektrisch autorijden voor meer mensen aantrekkelijk maken. Ook komen er meer nieuwe elektrische auto’s op de markt, waardoor de markt voor nieuwe en gebruikte auto’s groter wordt. Dit maakt de overstap naar een elektrische auto kleiner.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Nieuwe fiscale tegemoetkomingen toegevoegd aan Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Het besluit met fiscale tegemoetkomingen vanwege de coronacrisis is voor de tweede maal geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd die per Kamerbrief al waren aangekondigd, zoals een verlaging van het gebruikelijk loon en een versoepeling van het urencriterium. Verder is het onderdeel over administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen verduidelijkt en zijn enkele onderdelen gegroepeerd en vernummerd. Het besluit van 22 april 2020 is met dit nieuwe besluit ingetrokken.

Nieuwe onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn aan het Besluit noodmaatregelen coronacrisis toegevoegd:

 • Termijn indienen teruggaaf energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie ODE (onderdeel 2.5);
 • Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling (onderdeel 6.3);
 • Eenmalige en tijdelijke verhoging voor het jaar 2020 van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (onderdeel 6.4);
 • Versoepeling van het urencriterium. Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting worden, in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, geacht ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed (onderdeel 8.2);
 • Fiscale coronareserve voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (onderdeel 8.3);
 • Eigenwoningrente en betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (onderdeel 11).

Voorwaarden fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

In het besluit geeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën onder andere de voorwaarden aan voor het vormen van de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting. Hiermee kunnen bedrijven het zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet, als reserve geheel of gedeeltelijk ten laste van de winst van het boekjaar 2019 brengen. De volgende vijf voorwaarden gelden:

 1. Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020. Hieronder wordt verstaan het over het boekjaar 2020 verwachte verlies in de zin van artikel 20, eerste lid, Wet Vpb 1969, voor zover dat verlies verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
 2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten. De belastingplichtige maakt zelf een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte omvang van het coronagerelateerde verlies.
 3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
 4. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.
 5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Loop voor 2020 geen loonkostenvoordeel mis

Heeft u of neemt u in 2020 oudere voormalig werkloze, scholingsbelemmerde of arbeidsgehandicapte/arbeidsbeperkte werknemers in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een fiscale subsidie (een loonkostenvoordeel) van maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden. Zo moet de werknemer afkomstig zijn uit één van de aangewezen doelgroepen en moet hij een doelgroepverklaring aan u hebben uitgereikt. Ga dan ook na of een doelgroepverklaring is aangevraagd.

Wegens de coronacrisis heeft het UWV de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) tijdelijk met drie maanden verlengd. Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van zes maanden.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Urencriterium harde eis voor Tozo-regeling

Zelfstandigen, geraakt door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op extra inkomensondersteuning via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De zelfstandige moet dan wel voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week). Staatssecretaris Van Ark (SZW) is niet van plan om die eis te versoepelen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen over de Tozo-regeling.

Urencriterium
Wie niet voldoet aan het urencriterium is volgens de definitie van de Tozo geen zelfstandige en heeft geen recht op een Tozo-uitkering. Een eenduidige toepassing van dit criterium zorgt voor een duidelijke afbakening voor de uitvoeringspraktijk, aldus de staatssecretaris. Met het urencriterium wordt tot uitdrukking gebracht dat de uitoefening van het bedrijf of beroep een reëel karakter met een substantieel tijdsbeslag moet hebben. Daarom is de staatssecretaris niet van plan het urencriterium aan te passen of naar rato toe te laten passen. Zij vindt het urencriterium ook geen onredelijk hoge eis. Door dit criterium te hanteren kunnen veel parttime zzp’ers al in aanmerking komen voor de Tozo-regeling.

Wie niet aan het urencriterium voldoet, is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking en kan bij een inkomen onder de bijstandsnorm eventueel een beroep doen op bijstand op grond van de Participatiewet.

DGA
Ook dga’s kunnen een beroep doen op de Tozo, als zij voldoen aan de criteria. Van Ark verduidelijkt dat de dga die een beroep wil doen op de Tozo moet verklaren dat er door de coronacrisis inkomensdaling is waardoor zijn/haar inkomen tot onder sociaal bijstandsniveau is gedaald. Bovendien moet de dga verklaren dat hij/zij, alleen of samen met andere in de bv werkzame personen meer dan 50% van de aandelen heeft. Daarnaast heeft de dga, evenals andere zelfstandigen die gebruik maken van de Tozo, de plicht om uit eigen beweging inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor het recht op en de hoogte van de bijstand.

Loonkostensubsidie en NOW
In de aanbiedingsbrief bij de antwoorden op de Kamervragen over de Tozo, komt de staatssecretaris nog terug op de verplichting voor werkgevers om een toegekende NOW-subsidie te melden bij de gemeente van wie zij een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ontvangen. De bedoeling van deze verplichting was een eventuele verrekening van de NOW-subsidie met de loonkostensubsidie om dubbele financiering van loonkosten te voorkomen. Die verrekening is echter moeilijk dan wel niet uitvoerbaar. Daarom laat de staatssecretaris deze werkgeversverplichting vervallen.

 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 april 2020, nr. 2020-0000052676

 

Bijlage: Antwoorden Kamervragen Tozo

Coronacrisis: Gebruikelijk loon dga mag omlaag

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.   

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag u het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. U hebt dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Niet met terugwerkende kracht verlagen

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Bron: Belastingdienst/Forum Fiscaal dienstverleners

Coronacrisis: vermindering voorlopige aanslag 2020 bespaart geld

De coronacrisis zal ongetwijfeld ook in uw onderneming grote gevolgen hebben. Het is van groot belang strak te sturen op de uitstroom van liquide middelen. Voorlopig minder of zelfs geen belasting betalen is daarbij een welkome bijdrage.

Door de coronacrisis zult u uw verwachtingen over 2020 rond omzet, kosten, inkomsten en uitgaven moet bijstellen. U krijgt concreet inzicht in wat u financieel te wachten staat door een bijgestelde begroting over 2020 en liquiditeitsprognose voor de komende maanden te maken. Daarmee kunt u gerichte maatregelen nemen binnen uw onderneming om zo de crisis het hoofd te bieden. Één van de maatregelen om de liquiditeitsuitstroom te verlagen, is het verminderen van een aan u opgelegde voorlopige aanslag (inkomsten- of vennootschapsbelasting) over 2020 van de Belastingdienst.

U kunt dit redelijk eenvoudig zelf doen via de website van de belastingdienst, maar hiervoor kunt u uiteraard ook bij ons terecht,. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

 

Andere toepassing fiscale regels wkr door thuiswerken vanwege corona

Werken uw werknemers (verplicht) thuis vanwege corona? En lopen de huidige vergoedingen en verstrekkingen gewoon door? Dan kan het wel eens zijn dat u meer betaalt dan belastingvrij is toegestaan. Daarnaast maakt u wellicht nog niet volledig gebruik van de mogelijkheden die er wel zijn voor onbelaste vergoedingen. Beoordeel daarom de vergoedingen en verstrekkingen aan uw thuiswerkende werknemers.

Werknemers die thuiswerken maken andere kosten dan wanneer ze onderweg zijn. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten woon- werkverkeer (die niet meer gemaakt worden) en kosten voor thuiswerken (die nu wel gemaakt worden). Verandert u niets dan zult u op basis van de huidige wetgeving soms meer betalen dan belastingvrij is toegestaan, terwijl u elders niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Beoordeel daarom welke vergoedingen en verstrekkingen u nu geeft en hoe deze zo bijgesteld kunnen worden dat ze zoveel mogelijk belastingvrij blijven. Zo voorkomt u straks een onverwachte belastingheffing.

Een heleboel regelingen worden momenteel onder de loep genomen om deze, indien nodig, te versoepelen. Het kan dus zijn dat ook voor de thuiswerksituatie nog een versoepeling komt.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376..

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wij krijgen veel vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Deze is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus omzetverlies lijden en daardoor moeilijkheden hebben om hun lonen uit te betalen.
Aanvragen voor deze regeling kunnen nog niet worden ingediend. Zodra dat mogelijk is zullen wij u informeren.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid. Het leek ons echter handig om deze bij u onder de aandacht te brengen.

 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Aanvullende verklaring niet langer nodig voor bijzonder uitstel van betaling

Het kabinet versoepelt het bijzonder uitstel van betaling, zo meldt de Belastingdienst op de website. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen voor ten minste drie maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Zij hoeven daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen.

Betalingsuitstel

Als de ondernemer zich meldt voor betalingsuitstel, pauzeert de Belastingdienst direct voor minimaal drie maanden de invordering van de aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen. De ondernemer betaalt ook geen boete voor een te late betaling.

Het is ook mogelijk om voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel aan te vragen. Nadere inlichtingen volgen nog op de website van de Belastingdienst. Het kabinet wil de administratieve lasten in ieder geval zo beperkt mogelijk houden.