Nieuws

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen – wat brengt de registratieplicht mee?

Na diverse malen uitstel heeft de Eerste Kamer op 23 juni jl. het wetsvoorstel aangenomen voor de implementatie van het UBO-register. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten bepaalde vennootschappen informatie over hun ultimate beneficial owner(s) (UBO) verzamelen, bijhouden en registreren in dit register. De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren. Het wetsvoorstel treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip, dat bekendgemaakt wordt bij publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad. Bestaande registratieplichtige vennootschappen hebben na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 18 maanden de tijd om hun UBO(’s) in het UBO-register vast te leggen.

Gedurende de eerste maanden zal de Kamer van Koophandel alle registratieplichtigen aanschrijven met het verzoek hun UBO(‘s) binnen de gestelde termijn te registreren. Nieuw op te richten vennootschappen moeten na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Registratie van de UBO(’s) zal bovendien een voorwaarde worden voor het verstrekken van een KvK-nummer. Twijfel je eraan of een juridische entiteit onder de nieuwe registratieplicht valt? Fiscount kan je hierbij van dienst zijn.

Registratieplichtige rechtsvormen

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
  rederijen

Eénmanszaken en Verenigingen van eigenaars zijn niet registratieplichtig.

Bovenstaand overzicht is niet volledig. Alleen de meest relevante rechtsvormen zijn vermeld.

Achtergrondinformatie

De invoering van het wetsvoorstel in Nederland vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het UBO-register moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel dienen bepaalde vennootschappen hun UBO(’s) in dit centraal register te registreren, waarbij onder andere informatie moet worden verstrekt over de naam van de UBO(‘s), geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang. Deze informatie is vervolgens publiek toegankelijk.

Niet betalende klanten wegens coronacrisis? Vraag op tijd de btw terug!

Heeft u afnemers die uw facturen niet meer kunnen betalen door de coronacrisis? Vraag dan tijdig de btw terug.

Tenzij u het kasstelsel toepast, moet u btw afdragen als u facturen uitreikt. Ook als uw afnemer niet betaalt. Een jaar nadat de betalingstermijn is verstreken, kunt u de btw pas weer terugvragen. Als echter vaststaat dat uw afnemer niet meer zal gaan betalen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis, dan kunt u al btw terugvragen in de btw-aangifte waarin de oninbaarheid kwam vast te staan. Doe dat wel op tijd, anders verspeelt u uw rechten.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Nieuw plan voor box 3 verwacht op Prinsjesdag

Vorig jaar september presenteerde de ambtsvoorganger van de huidige staatssecretaris van Financiën de contouren van een aanpassing in box 3. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging echter vooral ten koste van kleine beleggers, van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Deze kleine beleggers werden in het plan namelijk geacht een rendement van 5,33% te halen. Als gevolg hiervan zouden zij zich gedwongen kunnen voelen om zeer risicovol te gaan beleggen. Dat vindt het kabinet ongewenst.

Om die reden zal er nader onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden op de langere termijn, zoals onder andere het belasten van het reële rendement. Om de spaarders en de kleine beleggers voor de korte termijn tegemoet te komen, wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat hij ernaar streeft om op Prinsjesdag een concreet voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat het heffingsvrije vermogen zal worden verhoogd.

Getroffen door coronamaatregelen? Vraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb van maximaal € 50.000 aan

Wordt u, als ondernemer, getroffen door de coronamaatregelen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 voor uw vaste lasten. Aanvragen kan vanaf 30 juni.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (hierna: TVL) bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ondernemingen krijgen afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor vier maanden. In aanmerking komen alle sectoren die onder de huidige TOGS vallen. U kunt HIER checken of uw onderneming hieronder valt.
Pas vanaf een omzetverlies van minstens 30% komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing.

Een aanvraag kan ingediend worden van 30 juni tot en met 30 oktober 2020.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.

Vanaf 29 juni formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar

De Belastingdienst stelt vanaf maandag 29 juni een online formulier beschikbaar voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Dat is ook wenselijk, want de eerste termijn van drie maanden van het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen vanwege de corona-uitbraak begint nu te verstrijken. Heeft u dus langer behoefte aan uitstel van betaling, dan kan hij of zij dit aanvragen met het nieuwe formulier hiervoor. Aan dit online formulier kunnen ook een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose worden toegevoegd.

Wil u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor een belastingbedrag boven de € 20.000? In dat geval is het noodzakelijk dat u de verklaring van een derde-deskundige én de liquiditeitsprognose meestuurt bij de aanvraag van de verlenging. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Vrijstelling voor TOGS en TVL

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft goedgekeurd dat de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) zijn vrijgesteld van belastingheffing.

De tegemoetkoming kan in de aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) worden opgenomen in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ én in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’. Op die manier wordt geen inkomstenbelasting (box 1) of vennootschapsbelasting geheven over de tegemoetkoming(en).

In het pakket Belastingplan 2021 zal met terugwerkende kracht worden geregeld dat beide tegemoetkomingen zijn vrijgesteld.

Bespaar belasting door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning ten volle te benutten

Wellicht bent u van plan een schenking te doen of ontvangt u binnenkort een schenking. Door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning ten volle te benutten kunt u belasting besparen.

Laat daarom beoordelen of de schenkingsvrijstelling eigen woning u belastingbesparing oplevert. Door gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling kunt u namelijk zonder de heffing van schenkbelasting vermogen overgedragen. Op lange termijn betekent dit wellicht dat de erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen.

De voornaamste voorwaarde voor de vrijstelling is dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Sinds 1 januari 2019 zijn er, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, meer mogelijkheden voor dit gebruik van de eigen woning goedgekeurd.

Een andere voorwaarde is dat de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Wellicht kan een gespreide schenking of gespreide besteding van de schenking voor u belastingbesparing opleveren. En deed u al eerder een schenking? Dan kan nu misschien nog aanvullend geschonken worden.

Let wel, bij kruislings schenken – jij schenkt aan mijn kind onder de voorwaarde dat ik aan jouw kind schenk- wordt door de Belastingdienst niet nogmaals de schenkingsvrijstelling eigen woning toegestaan.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via 036-7370376 of [email protected]

Vanaf tweede helft juni online formulier beschikbaar voor verlenging bijzonder uitstel belastingbetaling

Het door ondernemers in maart gevraagde bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden vanwege de coronacrisis, loopt binnenkort af. Verlenging is mogelijk. In tweede helft van juni komt hiervoor een online formulier beschikbaar. In een nieuwsbericht verzoekt de Belastingdienst ondernemers om tot dan te wachten met het verzoek om verlenging.

Online formulier

Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen voor drie maanden en behoefte hebben aan langer uitstel, kunnen een verzoek doen om verlenging van het uitstel. De Belastingdienst werkt aan een online formulier waarmee ondernemers dit kunnen doen. Zodra dit formulier beschikbaar is, en dat zal waarschijnlijk vanaf de tweede helft van juni zijn, meldt de Belastingdienst dit op de website, social media accounts en het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Nog even wachten

De Belastingdienst vraagt ondernemers om te wachten op dit online formulier en niet nu al verzoeken voor verlenging van het bijzonder uitstel van betaling te doen. Zo’n eerder verzoek kan namelijk alleen schriftelijk en dat betekent extra werk voor de ondernemer en voor de Belastingdienst.

Belastingdienst zet verlengde belastingmaatregelen coronacrisis op een rij

Omdat de coronacrisis voortduurt, zijn een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers verlengd tot 1 oktober. De Belastingdienst heeft deze maatregelen in een nieuwsbericht op een rij gezet.

Verlengde belastingmaatregelen

De volgende belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2020:

 • Bijzonder uitstel van betaling. Bij een uitstel langer dan drie maanden moeten ondernemers verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
 • De verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01%.
 • Het urencriterium voor zzp’ers.
 • De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.
 • Diverse btw-vrijstellingen.

BPM

Verder vermeldt de Belastingdienst dat het vanaf 1 juni mogelijk wordt om − bij een opgelegde naheffingsaanslag − bijzonder uitstel voor de bpm aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei. Binnenkort volgt op de website van de Belastingdienst hierover meer informatie.

Loop voor 2020 geen loonkostenvoordeel mis

Heeft u of neemt u in 2020 oudere voormalig werkloze, scholingsbelemmerde of arbeidsgehandicapte/arbeidsbeperkte werknemers in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een fiscale subsidie (een loonkostenvoordeel) van maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden. Zo moet de werknemer afkomstig zijn uit één van de aangewezen doelgroepen en moet hij een doelgroepverklaring aan u hebben uitgereikt. Ga dan ook na of een doelgroepverklaring is aangevraagd.

Wegens de coronacrisis is de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) tijdelijk met drie maanden verlengd. Voor doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van zes maanden in plaats van drie maanden.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.