Nieuws

Ook in 2021 meer mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers

Heeft u werknemers in dienst aan wie u vergoedingen en verstrekkingen geeft die u in de werkkostenregeling (hierna wkr) onderbrengt? Dan heeft u ook in 2021 weer meer mogelijkheden om dit onbelast te doen.

U kunt bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kiezen om deze óf bij de individuele werknemer te belasten in de loonheffing óf deze aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hierna wkr). Past u de wkr toe, dan kunt u gebruik maken van een aantal expliciete vrijstellingen (de zogenaamde gerichte vrijstellingen). Is er geen gerichte vrijstelling, dan komt de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling ten laste van de vrije ruimte. Deze vrije ruimte zou in 2021 weer 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% van de loonsom daarboven bedragen. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% heffing.

Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever echter weer verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien. In 2021 is de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 wel gedaald van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte van de eerste € 400.000 bedraagt vanaf 2022 weer 1,7%.

Benut daarom de extra ruimte die u in 2021 nog heeft. Te denken valt aan het onbelast verstrekken van een kerstpakket of cadeaubon maar ook aan benodigdheden voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via 036-547 2019 of [email protected]

Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

Beoordeel of het gebruikelijk loon nog op het juiste bedrag is vastgesteld. Houd bij deze beoordeling ook rekening met de verhoging van het normbedrag van € 46.000 naar € 47.000.

Aanmerkelijk belanghouders of hun partners die werkzaamheden verrichten voor de eigen bv moeten een gebruikelijk loon ontvangen van het hoogste van één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  • € 47.000.

Het normbedrag van € 47.000 was in 2020 nog een bedrag van € 46.000. Veelal zal het gebruikelijk loon minimaal dit bedrag zijn, maar in bepaalde situaties is ook een lager loon mogelijk. Zorg dat uw loon in ieder geval niet te laag is. In dat geval kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Het is nog niet duidelijk of in navolging van het jaar 2020 ook voor het jaar 2021 een bijzondere regeling geldt voor het bepalen van het gebruikelijk loon wegens het coronavirus. Deze regeling gold tot 31 december 2020. Dat betekent dat per 2021 er (nog) geen mogelijkheid is tot het, wegens corona, verlagen van het gebruikelijk loon.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.

Beoordeel de onbelaste vergoedingen vanaf januari 2021

Werken uw werknemers (verplicht) thuis vanwege corona? En lopen de huidige vergoedingen en verstrekkingen gewoon door? Dan is dit door een goedkeuring mogelijk tot en met 31 december 2020. Onlangs werd bekend dat voor vaste reiskostenvergoedingen dit geldt tot en met 31 januari 2021.

Door een goedkeuring hoeft het thuiswerken geen gevolgen te hebben voor vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste onkostenvergoedingen tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u tot en met 31 december 2020 op dezelfde wijze kan blijven vergoeden als vóór de coronacrisis.

Voor vaste reiskostenvergoeding is onlangs een verlenging van deze goedkeuring tot en met 31 januari 2021 bekendgemaakt. In januari 2021 wordt door het kabinet teruggekomen op een eventuele verdere verlenging.

De verlenging geldt echter niet voor de andere vaste kostenvergoedingen. Voor deze vergoedingen mag u vanaf 1 januari 2021 daarom niet meer uitgaan van de aangenomen feiten waarop deze vergoedingen vóór de coronacrisis waren gebaseerd. Beoordeel daarom of het onbelast vergoeden nog wel mogelijk is vanaf 1 januari 2021.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036 – 547 2019.

De belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2021.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Het kabinet wil daarmee de toegang voor starters tot de woningmarkt verbeteren. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, gaan 8% betalen.

Sparen

Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. En het betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Heffingskortingen

De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt een jaar naar voren gehaald. Deze verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021. De algemene heffingskorting gaat € 126 omhoog. In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Tot slot wordt ook de ouderenkorting verhoogd.

In 2021 gaat de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 66 omlaag naar € 2.815. Door een uitspraak van de Hoge Raad krijgt een ruimere groep co-ouders recht op de IACK. Om de IACK betaalbaar te houden, verlaagt het kabinet daarom eenmalig deze korting in 2021.

Belastingen voor het klimaat

Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot. Daarom wordt per 1 januari 2021 een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen. Het tarief van de vliegbelasting voor 2021 is nu na correctie voor inflatie definitief vastgesteld op € 7,845.

Ook de CO2-heffing voor de industrie gaat in. De heffing stimuleert bedrijven op verstandige wijze om te verduurzamen.

De overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden. De CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s worden per 1 januari 2021 aangescherpt passend bij de technologische ontwikkeling van personenauto’s.

Aanpak belastingontwijking

Het ministerie meldt dat belastingontwijking volgend jaar verder wordt aangepakt met de bronbelasting op rente en royalty’s in. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan.

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

Beperking verliesverrekening

Volgens het ministerie gaan multinationals eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. ‘Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere.’ Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt daarom per 2021 beperkt.

intermediairdagenMKB

Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek daarbij verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

BIK

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling moet er voor zorgen dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als die  goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 duurder. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 12 cent duurder. Een pakje shag van 50 gram wordt per 1 januari 30 cent duurder.

Belastingmaatregelen coronacrisis verlengd tot 1 april 2021

Ook na 31 december 2020 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die dit jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 april 2021. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden blijft voorlopig staan op 1 juli 2021. Daarnaast worden ook andere belastingmaatregelen verlengd, zoals het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek tijdens een betaalpauze. Nieuw is dat ook de eenmalige aanvulling op de TVL voor de horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voorkom verliesverdamping van verliezen uit 2011

Heeft u in 2011 verlies geleden en is dit verlies nog niet verrekend? Zorg dan dat u het in 2011 geleden verlies uiterlijk in 2020 verrekent.

Een verlies dat u in 2011 heeft geleden is slechts verrekenbaar met winsten uit jaren tot en met 2020. Na 2020 is een in 2011 geleden verlies niet meer verrekenbaar. Dit verlies verdampt en het belastingvoordeel gaat verloren.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected].nl.nl of 036-547 2019

Uitgebreide Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat van start

Vanaf woensdag 25 november om 12.00 uur kan een aanvraag worden gedaan voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Daarvoor komen alle mkb-ondernemers in aanmerking die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de verschillende kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. De verbreding is op 27 oktober aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket.

Vernieuwde regeling

De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun  gemaakte voorraad- en aanpassingskosten. Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500.

Voorwaarden TVL Q4 2020

De TVL Q4 2020 staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen worden getroffen zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten is minimaal 3.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar 90.000 euro.

Eenmalige subsidie

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen sluiting. Ook is er vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,8 procent van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL Q4 2020 aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra’s te doen.

Bijna 50.000 ondernemers ontvingen TVL 1

De eerste aanvraagperiode van de TVL sloot 30 oktober. De regeling was het vervolg op de TOGS-regeling en houdt rekening met de omvang van het omzetverlies van een bedrijf. Er is op dit moment 538 miljoen euro uitgekeerd aan 47.416 ondernemers. De komende weken zullen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de laatste 1200 aanvragen worden afgehandeld, waarmee de totale uitkering aan ondernemers nog toeneemt.

Waar kunnen ondernemers terecht?

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken. De TVL Q4 2020 is vanaf woensdag 25 november 12.00 uur via rvo.nl/tvl aan te vragen.

Actiepunten eind 2020

Het einde van het jaar nadert en dus is het verstandig om nog eens goed te kijken naar je fiscale positie. Vanaf 1 januari verandert er namelijk het één en ander. Denk bijvoorbeeld aan de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek, of de verhoging van het box 2 tarief voor dga’s. Of denk aan de mogelijkheid om in 2020 de vrijstellingen schenkbelasting te benutten voor (klein)kinderen.

Dit alles en meer leest u in bijgaande Actiepunten eind 2020.

 

Overweeg aflossing eigenwoninglening in 2020 met dividenduitkering

Bent u dga en heeft u winstreserves opgebouwd in uw BV? Het belastingtarief op dividenduitkeringen wordt verhoogd van 26,25% in 2020 naar 26,9% in 2021. De tariefsverhogingen gelden ook voor al vóór 2021 bestaande winstreserves. Daarom kan het misschien voordelig zijn om nog dit jaar een dividenduitkering te ontvangen uit uw BV en daarmee af te lossen op uw woningfinanciering bij de bank of bij uw BV.

Het is mogelijk om nog in 2020 dividend uit te laten keren door uw BV en zo te profiteren van het tarief van 26,25%. Of dit gunstig voor u is, hangt af van wat u zult doen met de netto-opbrengst. Er zijn keuzemogelijkheden, zoals het aflossen van een schuld. Daarbij speelt ook een rol hoeveel rendement uw BV misloopt in verband met de af te dragen belasting over de dividenduitkering.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-5472019.

Houd rekening met wijzigingen verliesverrekening vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag 2020 is een uitbreiding én een beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting voorgesteld. De maatregel moet per 1 januari 2022 in werking treden

De maatregel houdt een in tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening in. Anderzijds worden verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: in een jaar zijn verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar, zodat ondanks de aanwezigheid van compensabele verliezen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Bij grote verliezen kan de maatregel dus tot gevolg hebben dat u met ingang van 2022 mogelijk niet alle verliezen kunt verrekenen. Anderzijds blijven mogelijk verliezen, die onder de huidige wet-en regelgeving verloren zouden gaan, straks toch verrekenbaar.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036 – 547 2019.