Houdt uw holding zich bezig met het verwerven, houden van en verkoop van deelnemingen? In bepaalde gevallen komt de btw op de kosten hiervan voor aftrek in aanmerking. Dat kan echter alleen als de holding jegens de deelneming belaste prestaties verricht.

Een holding heeft recht op aftrek van btw, als zij een deelneming verwerft aan wie ze een of meer belaste prestaties verricht. Het betreft de btw op de verwervingskosten, zoals de kosten van juridische adviseurs. Indien meerdere deelnemingen worden verworven, terwijl niet aan alle deelnemingen belaste prestaties worden verricht, komt de btw slechts ten dele (pro rata) in aftrek.

Het Europese Hof oordeelde dat in dergelijke gevallen de belaste verhuur van een gebouw aan de verworven deelneming, ook moet worden gezien als een btw-belaste prestatie. Om die reden bestond volgens het Hof recht op aftrek van de btw op de verwervingskosten van de holding. Uit eerdere rechtspraak van het Europese Hof volgt dat het bij belaste prestaties moet gaan om handelingen, zoals het verrichten van administratieve, boekhoudkundige, financiële, commerciële, IT- en technische diensten. Volgens het Hof gaat het hier om voorbeelden die geen limitatieve opsomming vormen.

Uit een uitspraak van het Europese Hof eind 2020volgt dat een holding de voorbelasting mag aftrekken die drukt op afgenomen adviesdiensten voor een marktonderzoek met het oog op de verwerving van aandelen van een andere vennootschap, ondanks dat deze verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

In diezelfde casus had de holding provisies betaald aan een kredietinstelling voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening voor investeringen in een bepaalde sector. Uiteindelijk vonden die investeringen niet plaats en werd het opgehaalde kapitaal volledig ter beschikking gesteld van de moedermaatschappij in de vorm van een lening. Het Hof oordeelde dat onder die omstandigheden de betaalde btw over de provisie niet voor aftrek in aanmerking komt bij de holding.

In een casus waarbij de aandelenoverdracht tot doel had om de opbrengst van de overdracht te gebruiken voor het aflossen van de schulden van het concern aan de bank, oordeelde het Europese Hof dat geen aftrekrecht bestond. Het betrof de btw op kosten in het kader van een voorgenomen aandelenoverdracht door de moedermaatschappij. De moedermaatschappij verrichtte btw-belaste IT- en beheerdiensten aan één van de onderdelen van het concern. De bank was de nieuwe eigenaar van het concern geworden. Volgens het Hof vormt een dergelijke aandelenoverdracht geen handeling die bestaat in het verkrijgen van duurzame opbrengsten uit activiteiten die verder gaan dan de enkele verkoop van aandelen. Daarom valt deze overdracht niet binnen de werkingssfeer van de btw en bestaat geen aftrekrecht.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.