Stapeltje geldDe ontevredenheid over de box-3-heffing is groot. De uitspraak van de Hoge Raad van 3 april jl. maakt die ontevredenheid alleen maar groter. Ook het kabinet blijkt daarvoor niet ongevoelig. Afgelopen weekend liet minister Dijsselbloem weten dat hij van plan is om op Prinsjesdag met een alternatief te komen voor de bestaande vermogensrendementsheffing. Hoe de heffing in box 3 wordt gewijzigd, is nog niet bekend. Wel liet de minister weten dat het belasten van vermogen rechtvaardiger wordt. Voor meer duidelijkheid moeten we dus wachten tot de derde dinsdag in september. Maar moet u  nu al wel actie ondernemen tegen de box-3-heffing?

U overweegt wellicht of u naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad nu wel of niet tot actie moet overgaan tegen de box-3-heffing, met name als het belaste vermogen in box 3 vooral uit spaartegoeden bestaat. De Hoge Raad geeft immers aan dat het forfaitaire stelsel in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) van het EVRM kan komen, als gedurende een lange reeks van jaren het fictief rendement van 4% niet haalbaar is gebleken voor de particuliere belegger. Belastingplichtigen worden dan immers – mede gelet op het tarief –  mogelijk geconfronteerd met een buitensporig zware last.

De Hoge Raad nuanceert dit echter vervolgens weer door toe te voegen dat het niet voldoende is dat het rendement structureel onder de 4% blijft, zelfs niet als het box-3-vermogen bestaat uit overwegend dezelfde vermogensbestanddelen. Bovendien introduceert de Hoge Raad een afwijkingsnorm van 10%. Die houdt in dat wanneer de werkelijke waarde van de verhuurde woningen 10% of meer lager is dan de WOZ-waarde van die woningen na toepassing van de leegwaarderatio, de forfaitaire regeling buiten toepassing moet blijven. Het gaat in deze zaak dus om een waarderingsvraag die de Hoge Raad heeft beantwoord. Bij spaargelden speelt die waarderingsvraag niet. Het is daarom nog maar de vraag of deze uitspraak ook uitkomst biedt ingeval van box-3-vermogen dat overwegend bestaat uit spaartegoeden. Wij achten die kans klein.

Toch bezwaar maken?

Anderzijds zal u niet kunnen profiteren van een eventueel gunstige uitkomst van de vele procedures die al zijn gestart, als u geen bezwaar heeft gemaakt en de aanslag inmiddels onherroepelijk is komen vast te staan. Hoewel de kans op succes naar onze inschatting klein is, kan het vanuit het veiligstellen van rechten toch verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de box-3-heffing.