Een vraag die zich (helaas) regelmatig voordoet. U begint vol goede moed aan een onderneming. U schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel, plaatst advertenties en misschien huurt u zelfs een accountant of administratiekantoor in voor uw boekhouding. 
Maar na verloop van tijd blijken de zaken toch minder goed te verlopen en blijken de inkomsten toch minder te zijn dan verwacht.
Hoe gaat u dan hiermee om in uw aangifte inkomstenbelasting? Heeft u dan nog wel een onderneming?

De inkomstenbelasting kent, naast inkomsten uit dienstbetrekking (loon) twee categorieën inkomsten:

  • Belastbare winst uit onderneming (WUO)
  • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)

Onder winst uit onderneming wordt verstaan de winst di u als ondernemer geniet uit één of meer ondernemingen.
Volgens de wet is een ondernemer de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. Als u uw onderneming bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, dan is dat het geval.
Om te kunnen beoordelen of sprake is van een onderneming voor de inkomstenbelasting kijkt de Belastingdienst ook of de belastingplichtige ondernemersrisico loopt.

In de jurisprudentie staat een onderneming als volgt omschreven: een onderneming is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die gericht is op deelname aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen (subjectief criterium). De te behalen winst moet bovendien redelijkerwijs te verwachten zijn (objectief criterium).

Volgens de wet is belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit één of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren, Daarvan is sprake als u arbeid verricht in het economisch verkeer waarmee u een geldelijk voordeel beoogt dat u redelijkerwijs kunt verwachten en deze arbeid verrichtte hij niet als ondernemer of in een dienstbetrekking.

Het onderscheid tussen winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden is vooral van belang voor de ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc. Deze zijn namelijk alleen van toepassing als u winst uit onderneming geniet.

Het onderscheid tussen de verschillende categorieën is vaak moeilijk te maken. In twijfelgevallen kunt u op de website van de belastingdienst de Ondernemerscheck uitvoeren.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.