Belastingvrij kapitaal uit uw BV halen, welke aandeelhouder wil dit nu niet? En dat is mogelijk!

Sinds 1 oktober 2012 is het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 voor de BV afgeschaft. Als u nog een BV heeft met een aandelenkapitaal van € 18.000 kunt dit terugbrengen tot een bedrag van bijv. € 100 en € 17.900 aan uzelf uitkeren. En aangezien u dit ook zelf in de vennootschap heeft gestort, bent u hierover geen belasting verschuldigd!

U dient echter wel een zogenaamde balans en -uitkeringstest te doen.

De balanstest houdt in dat een uitkering alleen is toegestaan voor zover het eigen vermogen van de bv groter is dan het totaal van de aan te houden wettelijke en statutaire reserves.

De uitkeringstest houdt in dat wordt getoetst of de vennootschap na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Daarbij speelt onder andere de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit een rol. Het moment van de uitkering is beslissend. Dit betekent dat indien er een lange termijn is vastgesteld tussen het moment van het uitkeringsbesluit en de feitelijke uitkering er een hernieuwde toets moet plaatsvinden.

Indien beide testen tot een positief resultaat leiden dient het bestuur goedkeuring te verlenen aan de terugbetaling. Vervolgens zullen de statuten via de notaris moeten worden aangepast. Er zijn dus wel enige kosten gemoeid met de kapitaalvermindering.