Als u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) bent, valt u niet onder de werknemersverzekeringen. In Nederland zijn er inmiddels al meer dan anderhalf miljoen zzp’ers van wie het merendeel zich echter niet heeft verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, terwijl voor 60% van hen de werkzaamhedenuit hun onderneming het hoofdinkomen vormen. Het aantal verzekerden voor deze groep bedraagt volgens het CBS in 2016 slechts 19%. Het risico van arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval is voor een zzp’er echter net zo groot als voor ieder ander. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar veelal ook met extra zorgkosten.
Een veelgehoord argument om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te sluiten, is dat deze te duur is. Daarmee is nog niet gezegd dat verzekeren geen optie is. U kunt zich als zelfstandige in het publieke bestel verzekeren via het UWV of in het private bestel bij AOVverzekeraars. Een derde mogelijkheid is een broodfonds.

Verzekeren via UWV
Vrijwillig verzekeren bij het UWV betekent voortzetting van wat u (vanuit voormalige loondienst) al gewend bent, maar dan betaalt u zelf de premie. De acceptatie is non-selectief, er worden geen gezondheidswaarborgen gevraagd,er gelden geen bijzondere voorwaarden (uitsluitingen). Het verzekerde bedrag is gemaximeerd tot het maximum
dagloon en bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt uitgegaan van het ruime arbeidsongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’. Voornamelijk oudere zzp’ers met een slechtere gezondheid kiezen voor deze variant. Vrijwillig verzekerd zijn via het UWV is niet goedkoop en u heeft daarbij geen invloed op de premie.

Verzekeren via een AOV-verzekeraar
De AOV-verzekeraars bieden producten waar u, in vergelijk met de sociale wetgeving, zich beter en voor meer kunt verzekeren. U kunt op basis van een afgestemd risicoprofiel producten op maat aanpassen. De verzekerde heeft daarom veel invloed op de hoogte van de premie. In alle gevallen wordt om gezondheidswaarborgen gevraagd met
al dan niet een medische keuring. De uitkering betreft een schadeverzekering of een sommenverzekering.

Broodfonds
Een derde variant is het broodfonds. Een groep zelfstandig ondernemers legt maandelijks een bepaald bedrag in. Hoeveel u inlegt, wordt bepaald aan de hand van de uitkering die u bij ziekte nodig heeft, zolang de uitkering maar overeenkomt met wat u maandelijks verdient. Leeftijd, beroepsrisico of ziekteverleden spelen hierbij geen rol.
Voorwaarde is wel dat de financiële verantwoording van het fonds jaarlijks gecontroleerd wordt en dat u open en transparant bent over de ziekte, waarvoor beroep op het fonds noodzakelijk is. Enkele nadelen: de uitkering is gemaximeerd tot twee jaar en de premie is fiscaal niet aftrekbaar.
Voordeel is dat u op elk moment kunt uitstappen en u uw eigen inleg terug kunt krijgen (voor zover niet uitgekeerd).


Het is verstandig om periodiek uw verzekeringen en in het bijzonder de AOV tegen het licht te houden. Vooral de laatste jaren is de AOV-markt in beweging geweest. Verzekeraars hebben prijsverlagingen en betere voorwaarden doorgevoerd om concurrerend te zijn en om potentiële klanten te interesseren.

Verplichte AOV in het Pensioenakkoord

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers verplicht worden om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Pensioenakkoord wordt momenteel uitgewerkt in concrete voorstellen. Zelfstandigenorganisaties worden bij de invulling van de verplichte AOV-afspraak betrokken. Aangezien veel zzp’ers tegen een verplichte AOV zijn, is het nog afwachten hoe de afspraak uit het Pensioenakkoord wordt vertaald naar een concreet voorstel.
Het voorstel wordt verwacht voor de zomer van 2020.