Staatssecretaris Wiebes stelt voor om de nieuwe wetgeving inzake het vervangen van de VAR door ‘voorbeeldovereenkomsten’ drie maanden later in werking te laten treden. Dit naar aanleiding van kritische vragen vanuit de Eerste Kamer. Wat wil de politieke baas van de Belastingdienst nu precies?

We hebben u al eerder bericht over het afschaffen van de VAR. In de praktijk is dit voor veel ondernemers van groot belang. Immers veel ZZP’ers kunnen momenteel niet zonder een VAR (dan geen opdrachten) en veel opdrachtgevers willen niet werken met een ZZP’er als die geen VAR heeft.

Het plan was om met ingang van 1 januari 2016 de VAR te vervangen. Een groot deel van de Eerste Kamer had kritiek op de (te) snelle invoering van deze wetgeving en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid voor veel ondernemers. Staatssecretaris Wiebes is vrij helder in zijn standpunt. Hij wil absoluut dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Maar hij komt nu tegemoet aan de kritiek door het hiernavolgende voor te stellen.

1. Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016.

2. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun voorbeeldovereenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.

3. Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.

4. Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde voorbeeldovereenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.

5. Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

Bent u ZZP’er en werkt u met een VAR, dan blijft die VAR ook in 2016 nog geldig. Uiteraard is wel belangrijk dat de omschrijving van uw werkzaamheden overeenkomt met de werkelijke gang van zaken.

Bent u opdrachtgever, dan bent u eveneens tot en met 1 april gevrijwaard als u werkt met een ZZP’er die over de juiste VAR beschikt. Mits uiteraard de werkelijke werkzaamheden overeenkomen met de omschrijving op de VAR.

De Belastingdienst heeft al voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd en zal er in de komende tijd nog meer publiceren. We adviseren u om dit uiteraard te volgen. Past een voorbeeldovereenkomst bij de branche of situatie waarin opdrachtgever en opdrachtnemer nu werken, dan kunt u daar al meteen gebruik van maken. Als u gaat werken op basis van afspraken conform zo’n voorbeeldovereenkomst, dan mag u erop vertrouwen dat er geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden.
De gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten kunt u HIER vinden.

De VAR blijft nog wel tot 1 april 2016 geldig. Wanneer u gaat werken volgens een van de gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten, mag u erop vertrouwen dat er geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden.