Schaf op termijn de huidige kleine ondernemersregeling (KOR) voor de BTW af en vervang deze door een regeling die toegankelijk wordt voor meer mkb-ondernemers. Dit stelt de Europese Commissie (EC) voor in fiche 7 die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De EC wil de KOR vervangen door een vrijstelling voor kleine ondernemers zonder recht op btw-aftrek. De vrijstelling wordt gekoppeld aan een omzetdrempel die per bedrijfssector mag variëren op basis van objectieve criteria. Per lidstaat geldt hiervoor een bovengrens van € 85.000 en in de hele EU geldt een bovengrens van € 100.000. Daarnaast stelt de EC een overgangsperiode voor.

In de overgangsperiode mag de ondernemer de vrijstelling blijven gebruiken, mits hij/zij de omzetdrempel in de loop van het kalenderjaar met niet overschrijdt met meer dan 50%.

Vereenvoudigingen
De EC stelt ook vereenvoudigingsmaatregelen voor. Zo zouden alle ondernemers met een jaaromzet in de EU van maximaal € 2 miljoen onder de definitie ‘kleine ondernemer’ moeten vallen. Ten aanzien van de vrijgestelde kleine ondernemers stelt de EC de volgende maatregelen voor:

  • geen factuurverplichting meer;
  • achterwege laten van de verplichting om btw-aangifte te doen; of
  • niet of eenvoudiger registreren voor btw-doeleinden.

De EC stelt ten aanzien van de niet-vrijgestelde kleine ondernemers de volgende maatregelen voor:

  • vereenvoudigde registratie- en administratieverplichtingen;
  • verplicht de mogelijkheid aanbieden om jaaraangifte te doen, in combinatie met de keuze voor een korter aangiftetijdvak;
  • geen verplichting tot tussentijdse btw-afdracht.

De EC stelt een inwerkingtredingsdatum voor van 1 juli 2022. Het kabinet ondersteunt de voorstellen van de EC, maar geeft de voorkeur aan een datum per begin van het kalenderjaar. Er is nog niet vastgesteld in welk kalenderjaar de wijzigingen zullen ingaan.